Държавен вестник, брой 5 от 17.01.2023 г.

Държавен вестник, брой 5 от 17.01.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 5 от 17.01.2023 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за промени в състава на секретарите на Четиридесет и осмото Народно събрание
РЕШЕНИЕ за отпускане на държавна парична награда за особени заслуги към българската държава и нацията

Президент на Републиката

УКАЗ № 4 за възлагане на парламентарната група „БСП за България“ да посочи кандидат за министър-председател

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4 от 12.01.2023 г. за изменение на Постановление № 209 на Министерския съвет от 2015 г. за назначаване на допълнителен персонал за нуждите и в срока на прилагане на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. със средства от мярка „Техническа помощ“ и на персонал на местните инициативни групи, изпълняващи стратегии за водено от общностите местно развитие, финансирани със средства от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на програмата
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 209 на МС от 10.08.2015 г. за назначаване на допълнителен персонал за нуждите и в срока на прилагане на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. със средства от мярка „Техническа помощ“ и на персонал на местните инициативни групи, изпълняващи стратегии за водено от общностите местно развитие, финансирани със средства от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на програмата
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5 от 13.01.2023 г. за изменение и допълнение на Постановление № 302 на Министерския съвет от 2022 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от ЕФСУ, за програмен период 2021 – 2027 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 302 на МС от 29.09.2022 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от ЕФСУ, за програмен период 2021 – 2027 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 189 на МС от 28.07.2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 – 2020 г.

Изпълнителна агенция „Морска администрация“ към Министерството на транспорта и съобщенията

МЕМОРАНДУМ за сътрудничество между Република България и Международната морска организация (ИМО) относно участието в схемата за одит на държава – членка на ИМО

Министерство на здравеопазването

ПРАВИЛНИК за изменение на Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция
ПРАВИЛНИК за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция

Министерство на финансите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-10 от 2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, които не са установени на територията на Европейския съюз
НАРЕДБА № Н-10 от 24.08.2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, които не са установени на територията на Европейския съюз

Българска народна банка

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 39 от 28.03.2019 г. за номиналната стойност, съдържанието, формата и дизайна на банкнотите и монетите, пускани в обращение
НАРЕДБА № 39 от 28.03.2019 г. за номиналната стойност, съдържанието, формата и дизайна на банкнотите и монетите, пускани в обращение

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № РД-05-612 на НСИ от 20.12.2022 г. и № З-ЦУ-2432 на НАП от 20.12.2022 г. за определяне реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността и консолидирания годишен отчет за дейността на задължените лица (Приложение № 7 – 9)
ЗАПОВЕД № ЗАМ-990/32-177597 от 18.06.2019 г.

 

Коментарите са затворени.