Държавен вестник, брой 84 от 21.10.2022 г.

Държавен вестник, брой 84 от 21.10.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 84 от 21.10.2022 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на Републиката

УКАЗ № 247 за преназначаване на Бисер Кръстев Борисов като председател на Държавна агенция „Технически операции“, считано от 23 октомври 2022 г. за срок до 23 октомври 2027 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 331 от 17.10.2022 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по околна среда
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителната агенция по околна среда
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителната агенция по околна среда

Министерство на транспорта и съобщенията

ИЗМЕНЕНИЯ на Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците, 1978 г.
МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците, 1978 г.*1
ИЗМЕНЕНИЯ на Кодекса за подготовка и освидетелстване на моряците и носенето на вахта (Кодекс SТСW)
КОДЕКС за подготовка и освидетелстване на моряците и носенето на вахта (КОДЕКС SТСW)
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 36 от 15.05.2006 г. за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водачи на МПС и на председатели на изпитни комисии и за издаване на удостоверения за регистрация за извършване на психологически изследвания
НАРЕДБА № 36 от 15.05.2006 г. за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водачи на МПС и на председатели на изпитни комисии и за издаване на удостоверения за регистрация за извършване на психологически изследвания
НАРЕДБА № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари
НАРЕДБА № 33 от 3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България

Държавна комисия по сигурността на информацията

ПРЕКРАТЯВАНЕ действието на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за взаимна защита на класифицирана информация
СПОРАЗУМЕНИЕ между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за взаимна защита на класифицирана информация

Министерство на отбраната

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“

Комисия за финансов надзор

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Фонда за компенсиране на инвеститорите
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Фонда за компенсиране на инвеститорите
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 22.12.2003 г. за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции
НАРЕДБА № 13 от 22.12.2003 г. за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции
НАРЕДБА № 41 от 11.06.2008 г. за изискванията към съдържанието на обосновката на цената на акциите на публично дружество, включително към прилагането на оценъчни методи, в случаите на преобразуване, договор за съвместно предприятие и търгово предлагане

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони
НАРЕДБА № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони

Министерство на вътрешните работи

ИНСТРУКЦИЯ за допълнение на Инструкция № 8121з-1244 от 14.10.2015 г. за наблюдението на държавната граница на Република България, специфичната охранителна дейност за участие в мерките за постигане на летищна сигурност в обществените зони и периметъра на летищата и прилагане на компенсиращи мерки
ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-1244 от 14.10.2015 г. за наблюдението на държавната граница на Република България, специфичната охранителна дейност за участие в мерките за постигане на летищна сигурност в обществените зони и периметъра на летищата и прилагане на компенсиращи мерки

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № ЗАМ-990/32-177597 от 18.06.2019 г.

 

Коментарите са затворени.