Полезно в ДВ (бр. 43 от 10.06.2022 г.)

В брой 43 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Законът за достъп и разкриване на доку­ментите и за обявяване на принадлеж­ност на български граждани към Дър­жавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

Целта на направените промени е да се конкретизира, че правомощието за разкриване на принадлежността на проверяваните лица не е еднократен акт, с оглед значителния брой хора и институции, които Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия проверява, така също и периодичното разширяване от законодателя на кръга на проверяваните лица. Препотвърждава се и държавната политика за разкриването на сътрудниците на тоталитарните комунистически служби.

С редакцията в закона ще се постигне в максимална степен информиране на обществеността за каква част от проверените лица в различните публични сфери са налични архивни документи за принадлежност към структурите на Държавна сигурност. Целта е да се направи публична цялата налична информация, за това в коя сфера на обществения живот са били ангажирани проверените лица и да се гарантира публичност, прозрачност и проследимост на информацията, в отговор на обществения интерес по темата.

В новия брой на ДВ се изменя и допълва и Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Хармонизирани са текстове и е предвидено еднозначно уреждане на елементи, засягащи изпитите в процеса на обучение, включени са текстове, засягащи признаването на обучение в училище на чужда държава. Очаква се продължаващо облекчаване на административната тежест и улесняване на процесите в училищното образование.

Премахват се ограниченията и се създават по-широки възможности за гъвкавост при включване на различни видове задачи в изпитите.

Прецизират се условията за установяване на входното равнище, еднозначно се определя и продължителността на различните видове изпити.

 Чрез отстраняване на ненужни текстове, които затрудняват прилагането им, се внасят допълнителни уточнения при провеждането на приравнителните изпити и на изпитите за промяна на оценката.

С промените се цели да се подпомогне и дейността на експертните комисии в регионалните управления на образованието и директорите на училища, от които се очаква определяне и организиране на приравнителни изпити на ученици на които е признато  обучение в училище на чужда държава.

 

 

Коментарите са затворени.