Полезно в ДВ (бр. 5 от 18.01.2022 г.)

В брой 5 на “Държавен вестник” се изменят и допълват Постановление № 103 на Минис­терския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина и Постановление № 228 на Министер­ския съвет от 1997 г. за приемане на граж­дани на Република Македония за студенти в държавните висши училища на Република България.

С направените изменения се цели усъвършенстване на нормативната уредба при осъществяването на прием за обучение в държавни висши училища, както и подобряване на водената до момента политика по отношение на българските общности в чужбина.

Броят на субсидираните от държавата места за прием на граждани от Република Северна Македония в български висши училища се увеличава двойно – от 150 на 300. За първи път се дава възможност на северномакедонски граждани да се обучават в редовна форма в пет докторантски програми. Кандидат-студентите от българските диаспори, които не притежават документ за българска народност, ще могат по изключение да кандидатстват в родните университети, ако имат заслуги за укрепване на българската духовност, съхраняване на националното самосъзнание, бит и култура.

Министерството на образованието и нау­ката ще организира и провежда разяснителни и информационни дейности сред българските общности в чужбина и ще организира провеждането на кандидатстудентската кампания, като ще се подпомага и получава съдействие от Министерството на външните работи, включително посредством разпространяване на подготвената от Министерството на об­разованието и науката целева информация чрез дипломатическите представителства в съответните държави.

Държавните висши училища ще подпомагат приема на студенти и докторанти, ще извършват обучението и ще отговарят за социално-битовите нужди на обучаваните лица.

Промените целят разширяване и укрепване на образованието като приоритетно направление на българската политика по отношение на Република Северна Македония и на българите, живеещи там.

 

Коментарите са затворени.