Полезно в ДВ (бр. 86 от 15.10.2021 г.)

В брой 86 на “Държавен вестник” е обнародван Правилникът за устройството и дейността на Висшия консултативен съвет по водите.

Новият правилник е разработен с цел разграничаване функциите на действащите, съгласно разпоредбите на Закона за водите три съвета в областта на управление на водите – Висш консултативен съвет по водите, Координационен съвет по водите и Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море.

Консултативният и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море е създаден като орган на Министерския съвет за управление, координация и контрол на изпълнението на Морска стратегия и програма от мерки за постигане на добро екологично състояние на морската околна среда и се председателства от министъра на околната среда и водите. Координационният съвет по водите е създаден с цел интегриране на политиката по водите и отрасловите политики във водния сектор. Негов председател е министърът на околната среда и водите.

Правилникът за устройството и дейността на Висшия консултативен съвет по водите регламентира устрой­ството и дейността на Висшия консултативен съвет по водите, който е постоянен консултативен орган към Министерството на околната среда и водите.

В настоящия брой на ДВ се изменя и допълва Правилникът за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса.

Промяната засяга дейността и структурата на Дирекция „Лечение в България и чужбина и трансгранично здравно обслужване“. Създава се и нова разпоредба, която регламентира функциите на Дирекция „Международна дейност и координация на системите за социална си­гурност“.

Съгласно заключителните разпоредби на изменителния акт в срок до един месец от влизането в сила на правилника управителят трябва да утвърди длъжностно разписание на служителите в НЗОК.

В брой 86 се допълва Наредба № 39 от 28 март 2019 г. за номиналната стойност, съдържанието, формата и дизайна на банкнотите и монетите, пускани в обращение.

В член 15 е добавен нов текст, съгласно който на лицевата страна на възпоменателна монета няма да се изобразява емблемата на Българ­ската народна банка, когато за изработването на дизайна на възпоменателната монета се използват художествени проекти за разменна монета със същия номинал.

Коментарите са затворени.