Държавен вестник, брой 85 от 12.10.2021 г.

Държавен вестник, брой 85 от 12.10.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 85 от 12.10.2021 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на Републиката

УКАЗ № 263 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Езеро, община Нова Загора, област Сливен, на 27.02. 2022 г.

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 13 от 05.10.2021 г. по конституционно дело № 12 от 2021 г.
НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 314 от 06.10.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 315 от 06.10.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 316 от 06.10.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 317 от 06.10.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 318 от 07.10.2021 г. за изменение на Постановление № 31 на Министерския съвет от 2016 г. за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31 от 12.02.2016 г. за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 319 от 07.10.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за изплащане на стипендии и на еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2021 г., приета с Постановление № 138 на Министерския съвет от 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 320 от 07.10.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища, приета с Постановление № 138 на Министерския съвет от 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 321 от 07.10.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 322 от 07.10.2021 г. за изменение и допълнение на Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 323 от 07.10.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2021 г. във връзка с изплащането на националната вноска за 2021 г. за изпълнението на мерки за помощ, финансирани чрез Европейския механизъм за подкрепа на мира
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 324 от 07.10.2021 г. за изменение и допълнение на Наредбата за попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за консултативните съвети на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, приета с Постановление № 29 на Министерския съвет от 2005 г
НАРЕДБА за попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за консултативните съвети на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 325 от 08.10.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2021 г. за нуждите на Изпълнителна агенция „Морска администрация“
РЕШЕНИЕ № 701 от 07.10.2021 г. за обявяване на 12 октомври за ден на българската община и местното самоуправление в България

Министерство на туризма

МЕМОРАНДУМ за разбирателство в областта на туризма между Министерството на туризма на Република България и Министерството на икономическото развитие и технологиите на Република Полша

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

ИЗМЕНЕНИЯ на Анекса към Протокола от 1997 г. за изменение на Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г., както е изменена с Протокола от 1978 г.
МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973, изменена с протокол от 1978 г.
ИЗМЕНЕНИЯ на Анекса към Протокола от 1997 г. за изменение на Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби от 1973 г., както е изменена с Протокола от 1978 г.
МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973, изменена с протокол от 1978 г.
ИЗМЕНЕНИЯ на Техническия кодекс за NOх от 2008 г.
ИЗМЕНЕНИЯ на Техническия кодекс за NOх от 2008 г.

Изпълнителна агенция по горите към министерството на земеделието, храните и горите

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на лесозащитните станции

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-1175 от 29.09.2015 г. за условията и реда за осигуряване на държавните служители в Министерството на вътрешните работи на работно и униформено облекло, друго вещево имущество и снаряжение и ежегодно парична сума за облекло на неносещите униформа държавни служители
НАРЕДБА № 8121з-1175 от 29.09.2015 г. за условията и реда за осигуряване на държавните служители в Министерството на вътрешните работи на работно и униформено облекло, друго вещево имущество и снаряжение и ежегодно парична сума за облекло на неносещите униформа държавни служители

Комисия за регулиране на съобщенията

ПРАВИЛА за използване на радиочестотен спектър за производствени нужди след издаване на разрешение
ПРАВИЛА за взаимодействие със заинтересованите предприятия при осъществяване на заявяване, международно координиране и регистриране в международни организации по електронни съобщения на позиции на геостационарна орбита със съответния радиочестотен спектър и на радиочестотен спектър, използван от негеостационарна спътникова система, и за реда на заплащане на такси, определени с международен акт

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № ЗМФ-780 от 14.09.2021 г. за утвърждаване на нов образец на бандерол „DUTY FREE“ за бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание, равно и превишаващо 15 % vol, предназначени за търговските обекти, лицензирани за безмитна търговия
ЗАПОВЕД № ЗМФ-860 от 18.09.2017 г. за утвърждаване на нов образец на бандерол „DUTY FREE“ за бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание, равно и превишаващо 15 % vol, предназначени за търговските обекти, лицензирани за безмитна търговия
ЗАПОВЕД № ЗМФ-781 от 14.09.2021 г. за утвърждаване на нов образец на бандерол за бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание, равно и превишаващо 15 % vol, предназначени за реализация на вътрешния пазар
ЗАПОВЕД № ЗМФ-859 от 18.09.2017 г. за утвърждаване на нов образец на бандерол за бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание, равно и превишаващо 15 % vol, предназначени за реализация на вътрешния пазар

 

Коментарите са затворени.