Полезно в ДВ (бр. 55 от 02.07.2021 г.)

В брой 55 на “Държавен вестник” е изменена и допълнена Наредба № 52 от 21.10.2016 г. за реда и начина за отчисляване на таксите по чл. 201, ал. 1, т. 2 и 3 и чл. 256, ал. 1, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване, събирани от пенсионноосигурителните дружества.

С измененията в чл. 201, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване е въведена такса, която се събира от пенсионноосигурителните дружества при управление на фондовете за извършване на плащания, като е предвидено редът и начинът за отчисляване на тази такса да се уреди с наредба на Комисията за финансов надзор. В тази връзка, в Наредба № 52 се предвиждат промени с цел да се уредят редът и начинът за отчисляване на таксата, изчислена върху стойността на нетните активи на фондовете за извършване на плащания, събирана от пенсионноосигурителните дружества при управлението на тези фондове.

Таксата по чл. 201, ал. 1, т. 3 от Ко­декса за социално осигуряване ще се начислява към последния работен ден на всеки месец като задължение на фонда за изплащане на пожизнени пенсии, съответно на фонда за разсрочени плащания, към пенсионноосигу­рителното дружество, което го управлява.

В новия брой на ДВ е обнародвана и Спогодбата между Република България и Кралство Нидерландия за избягване на двойното данъчно облагане с данъ­ци на доходите и предотвратяване на отклонението и заобикалянето на данъчно облагане.

Ратифицирането и влизането в сила на Спогодбата ще създадат реални предпоставки и по-добри стимули за насърчаване и задълбочаване на двустранното икономическо сътрудничество между двете държави.

При договаряне на разпоредбите на Спогодбата са взети предвид актуалните стандарти и концепции в областта на международното данъчно облагане, инициирани от държавите от Г-20 и ОИСР с оглед на противодействие на свиването на корпоративната данъчна основа и прехвърлянето на печалби, материализирани в Проекта BEPS.

При провеждане на преговорите между България и Нидерландия са договорени разпоредби които създават специални правила срещу заобикаляне плащането на данъци.

Специално внимание е отделено на местата на стопанска дейност, данъчното третиране на международния транспорт, сделките между свързани лица, процедурата за взаимно споразумение и обмена на данъчна информация, с оглед създаване на по-благоприятни условия за премахване на двойното данъчно облагане и на по-ефективен механизъм за административното сътрудничество в данъчната област между двете държави.

Коментарите са затворени.