Държавен вестник, брой 55 от 02.07.2021 г.

Държавен вестник, брой 55 от 02.07.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Брой 55 от 02.07.2021 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 206 от 29.06.2021 г. за възстановяване на средства по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207 от 29.06.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия

Национална агенция за приходите

СПОГОДБА между Република България и Кралство Нидерландия за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и предотвратяване на отклонението и заобикалянето на данъчно облагане

Министерство на отбраната

ПРОТОКОЛ за изменение на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния относно презгранични операции за Air Policing
СПОРАЗУМЕНИЕ между правителството на Република България и правителството на Румъния относно презгранични операции за Air Policing
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-17 от 22.12.2015 г. за условията и реда за приемане на сержанти (старшини) и войници (матроси) за обучение в професио- налните сержантски (старшински) колежи
НАРЕДБА № Н-17 от 22.12.2015 г. за условията и реда за приемане на сержанти (старшини) и войници (матроси) за обучение в професионалните сержантски (старшински) колежи27
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-17 от 2015 г. за условията и реда за приемане на сержанти (старшини) и войници (матроси) за обучение в професионалните сержантски (старшински) колежи

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

НАРЕДБА за изменение на Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия на сградите и съоръженията
НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 26.01.2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията

Комисия за финансов надзор

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 52 от 21.10.2016 г. за реда и начина за отчисляване на инвестиционната такса, събирана от пенсионноосигурителните дружества при управлението на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване
НАРЕДБА № 52 от 21.10.2016 г. за реда и начина за отчисляване на инвестиционната такса, събирана от пенсионноосигурителните дружества при управлението на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 61 от 27.09.2018 г. за изискванията към рекламните и писмените информационни материали и страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества
НАРЕДБА № 61 от 27.09.2018 г. за изискванията към рекламните и писмените информационни материали и страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества
НАРЕДБА № 47 от 11.07.2012 г. за изискванията към информационните системи на пенсионноосигурителните дружества

Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 11 от 17.10.2019 г. за приемане на фармако- терапевтично ръководство по медицинска онкология
НАРЕДБА № 11 от 17.10.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по медицинска онкология

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-69 от 11.06.2021 г. за утвърждаване на „Изисквания на НЗОК“
АКТУАЛЕН СПИСЪК на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон

 

Коментарите са затворени.