Полезно в ДВ (бр. 59 от 16.07.2021 г.)

В брой 59 на “Държавен вестник” е обнародван новият Устройствен правилник на Агенция „Митници“.

Подобрява се последващия контрол в Агенцията, чрез възстановяване на дирекция „Последващ контрол“ в Централно митническо управление.

Предвидени са мерки за борба с корупцията, чрез въвеждане на допълнителни инструменти за контрол на митническите служители, взети са мерки за подобряване качеството на обучение на тази категория лица, чрез възстановяване на дирекция „Национален учебен център“.

Засилва се административния капацитет на териториалните звена при извършване на проверки, чрез намаляване на числеността на Централно митническо управление в полза на териториалните звена и децентрализиране на ключови функции и задачи.

 С новия правилник се подобрява и мрежовата и информационна сигурност в Агенция „Митници“ чрез обособяване на самостоятелно звено на пряко подчинение на директора на агенцията.

В този брой е изменена и допълнена Наредбата за медицинската експертиза, приета с Поста­новление № 120 на Министерския съвет от 2017 г.

Промените са обусловени от необходимостта да се премахнат съществуващите недостатъци в нормативната уредба, касаещи определени заболявания или групи заболявания, формиращи отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност и на вида и степента на увреждане в проценти, съгласно Приложение № 1 към чл. 63, ал. 1 от Наредбата.

 

Коментарите са затворени.