Държавен вестник, брой 59 от 16.07.2021 г.

Държавен вестник, брой 59 от 16.07.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 59 от 16.07.2021 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на Републиката

УКАЗ № 168 за утвърждаване на длъжностите във Въоръжените сили на Република България и Националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания
УКАЗ № 85 от 28 февруари 2012 г. за утвърждаване на длъжностите във Въоръжените сили на Република България и Националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания
УКАЗ № 169 за освобождаване на генерал-майор Иван Тодоров Лалов от длъжността „заместник-командващ на Съвместното командване на силите“ и отвоенна служба
УКАЗ № 170 за освобождаване на бригаден генерал Васил Георгиев Събински от длъжността „директор на дирекция „Комуникационни и информационни системи“ във Военния секретариат на Европейския съюз в Брюксел,Белгия
УКАЗ № 171 за назначаване на полковник Венелин Любомиров Венев на длъжността „директор на Служба „Военно разузнаване“ и удостояването му с висше офицерско звание „бригаденгенерал“

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 225 от 12.07.2021 г. за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза, приета с Постановление № 120 на Министерския съвет от 2017 г.
НАРЕДБА за медицинската експертиза
ПРАВИЛНИК за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи
НАРЕДБА за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 227 от 13.07.2021 г. за приемане на Устройствен правилник на Агенция „Митници“14
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенция „Митници“14
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенция „Митници14

Министерство на труда и социалната политика

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № РД-07-7 от 28.06.2019 г. за включване в механизма лична помощ
НАРЕДБА № РД-07-7 от 28.06.2019 г. за включване в механизма лична помощ

Комисия за финансов надзор

НАРЕДБА № 10 от 29.06.2021 г. за изискванията към границата на платежоспособност и собствените средства на пенсионноосигурителното дружество, към неговата оздравителна програма и към минималните ликвидни средства на дружеството и на управляваните от него фондове
НАРЕДБА № 10 от 26.11.2003 г. за изискванията към състава и структурата на собствения капитал (капиталовата база) на пенсионноосигурителното дружество, към неговата оздравителна програма и към минималните ликвидни средства на дружеството и на управляваните
НАРЕДБА № 17 от 7.07.2004 г. за документите, които са необходими за издаване на разрешение за преобразуване на пенсионноосигурително дружество и на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и за изискванията към плановете по чл. 327, ал. 1, т. 3 и чл. 336, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 19.11.2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял, за изчисляване и съпоставяне на доходността от инвестиционните имоти и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди
НАРЕДБА № 9 от 19.11.2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял, за изчисляване и съпоставяне на доходността от инвестиционните имоти и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди

Министерство на вътрешните работи

ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-877 от 06.07.2021 г. за дисциплината и дисциплинарната практика в Министерството на вътрешните работи
ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-470 от 27.04.2015 г. за организацията на дейността по установяване на дисциплинарни нарушения и налагане на дисциплинарни наказания, събирането и обработката на информация за състоянието на дисциплината и дисциплинарната практика в Министерството на вътрешните работи

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 3288 от 04.03.2020 г. по административно дело № 3535 от 2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32 на МС от 22.02.2019 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“, приета с Постановление № 251 на Министерския съвет от 2016 г.
НАРЕДБА за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 38 на МС от 1.03.2019 г. за изменение на Постановление № 32 на Министерския съвет от 2019 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“, приета с Постановление № 251 на Министерския съвет от 2016 г.
РЕШЕНИЕ № 8272 от 07.07.2021 г. по административно дело № 9104 от 2020 г.

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 471-НС от 14.07.2021 г. относно обявяване на резултатите от гласуването и разпределението на мандатите в Четиридесет и шестото Народно събрание

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

АКТУАЛЕН СПИСЪК на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския законизм. _

 

Коментарите са затворени.