Полезно в ДВ (бр. 67 от 28.07.2020 г.)

В новия брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, като с преходните и заключителни разпоредби се изменят Законът за здравното осигуряване, Наказателният кодекс и Законът за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането.

Създава се национална аптечната карта, която ще определя нуждите на населението в страната, като тя се приема в срок до една година от влизането в сила на изменителния закон. Тя ще съдържа данни за разпределението на аптеките по области, общини и населени места, както и според броя на населението. Така ще бъдат определени както минималният брой обекти по видове дейности, така и местата, на които има недостиг.

Отпада възможността помощник-фармацевтите да извършват самостоятелно дейност. Отпадна и ценообразуването на медикаментите в Позитивния лекарствен списък. В същото време депутатите приеха търговец на едро с лекарствени продукти, който продава на болниците на цени, различни от посочените в Позитивния лекарствен списък, да се наказва с имуществена санкция от 3000 до 5000 лв.

Промени има в Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили. Съгласно измененията и допълненията военнослужещите, които заемат длъжност повече от 4 години и откажат преназначаване на друга предложена им длъжност в същото или по-високо длъжностно ниво, продължават да заемат длъжността си за срок от една година. На посочените военнослужещи могат да се предлагат други длъжности в същото или по-високо длъжностно ниво по мотивирано предложение или по план-предложение за комплектуване на вакантни и овакантяващи се длъжности.

Изменена е и Наредба № І-157 от 2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина. Предвижда се, че когато срокът на валидност на свидетелство за управление на МПС, което е изгубено, откраднато, повредено или унищожено, изтича в срок до 24 месеца от датата, на която е подадена декларацията, по желание на водача свидетелството за управление на МПС може да се подмени със свидетелство с нов срок на валидност.

Коментарите са затворени.