Държавен вестник, брой 5 от 17.01.2020 г.

Държавен вестник, брой 5 от 17.01.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 5 от 17.01.2020 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за персонални промени в Министерския съвет на Република България

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 от 10.01.2020 г. за създаване и функциониране на Механизъм за възлагането и изпълнението на научни консултации от Българската академия на науките
РЕШЕНИЕ № 16 от 13.01.2020 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – пясъци и чакъли, от находище „Мечта“, разположено в землищата на с. Кънчево и с. Черганово, община Казанлък, област Стара Загора, на „Трон“ – ЕООД, с. Дунавци, община Казанлък
РЕШЕНИЕ № 17 от 14.01.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Черноморец-юг“, община Созопол, област Бургас
РЕШЕНИЕ № 18 от 14.01.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Равда – централен“, община Несебър, област Бургас

Министерство на земеделието, храните и горите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти
НАРЕДБА № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти
НАРЕДБА № 6 от 20.03.2007 г. за условията и реда за пасищно отглеждане на свине от източнобалканската порода и нейните кръстоски

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Министерство на правосъдието

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-6 от 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението
НАРЕДБА № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението

Министерство на труда и социалната политика
Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа
НАРЕДБА № 10 от 26.09.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа
НАРЕДБА № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа

Министерство на вътрешните работи

ИНСТРУКЦИЯ за изменение и допълнение на Инструкция № Із-417 от 2010 г. за организацията и технологията на работа в структурите на МВР при издаване на българските лични документи
ИНСТРУКЦИЯ № Із-417 от 10.03.2010 г. за организацията и технологията на работа в структурите на Министерството на вътрешните работи при издаване на български лични документи

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 1341 от 31.01.2019 г. по административно дело № 8647 от 2018 г.
РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-24-1 от 29.03.2016 г. по чл. 54, ал. 9 и чл. 59а, ал. 6 от Закона за здравното осигуряване на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна касa37

Поправка

ПРОГРАМА за сътрудничество в областта на образованието и науката между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на човешките ресурси и Министерството на иновациите и технологиите на Унгария за периода 2019 – 2021 г.37

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № ЗМФ-24 от 10.01.2020 г. за одобряване на образци на данъчни декларации по Закона за местните данъци и такси
ЗАПОВЕД № ЗЦУ-1942 на НСИ от 17.12.2019 г. и № РД-05-883 на НАП от 17.12.2019 г. за определяне реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността и консолидирания годишен отчет за дейността на задължените лица (Приложения № 9 – 15)
РЕШЕНИЕ № 445 на БНБ от 20.12.2019 г. за пускане в обращение считано от 17.02.2020 г. сребърна възпоменателна монета „Кукери“ от серията „Български традиции и обичаи“

 

Коментарите са затворени.