Държавен вестник, брой 30 от 03.04.2018 г.

Държавен вестник, брой 30 от 03.04.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 30 от 03.04.2018 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за ратифициране на Измененията на Протокола от 1999 г. за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон към Конвенцията от 1979 г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния, приети на Тридесетата сесия на Изпълнителния орган на Конвенцията на 4 май 2012 г. в Женева
ЗАКОН за изменение и допълнение на Кодекса на труда
КОДЕКС на труда
КОДЕКС за социално осигуряване
ЗАКОН за здравното осигуряване
ЗАКОН за държавния служител
ЗАКОН за дипломатическата служба
ЗАКОН за малките и средните предприятия
ЗАКОН за семейни помощи за деца
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за развитието на академичния състав в Република България
ЗАКОН за развитието на академичния състав в Република България
ЗАКОН за висшето образование
ЗАКОН за допълнение на Закона за обществените поръчки
ЗАКОН за обществените поръчки
РЕШЕНИЕ за прекратяване пълномощията на народен представител
РЕШЕНИЕ за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44 от 29.03.2018 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 45 от 29.03.2018 г. за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националния съвет по въпросите на социалното включване към Министерския съвет, приет с Постановление № 112 на Министерския съвет от 2009 г.
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националния съвет по въпросите на социалното включване към Министерския съвет
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 от 29.03.2018 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18 на МС от 4.02.2003 г. за създаване на Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз
ПРАВИЛНИК за организацията на дейността на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз

Министерство на културата

СПОРАЗУМЕНИЕ за сътрудничество в областта на културата между Министерството на културата на Република България и Министерството на човешките ресурси на Унгария за периода 2018 – 2020 г.

Министерство на отбраната

МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно взаимна логистична поддръжка Раздел 1 – Въведение

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 5011-НС от 29.03.2018 г. относно обявяване на Емил Серафимов Тончев за народен представител от Първи изборен район – Благоевградски

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

АКТУАЛЕН СПИСЪК на лицата, които могат дабъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон
ЗАПОВЕД № ЗМФ-278 от 26.03.2018 г. за утвърждаване на образец на Декларация по чл. 88ЗКПО за промени на авансовите вноски и по чл. 87а, ал. 2 и 3 ЗКПО за първоначално деклариране на тримесечни авансови вноски

 

Вашият коментар