Държавен вестник, брой 7 от 19.01.2018 г.

Държавен вестник, брой 7 от 19.01.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 7 от 19.01.2018 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
ЗАКОН за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество
ЗАКОН за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности
ЗАКОН за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
ЗАКОН за отговорността на държавата и общините за вреди
ЗАКОН за мерките срещу финансирането на тероризма
ЗАКОН за пазарите на финансови инструменти
ЗАКОН за нотариусите и нотариалната дейност
ЗАКОН за кредитните институции
ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
КОДЕКС на труда
ЗАКОН за администрацията
ЗАКОН за държавния служител
ЗАКОН за местното самоуправление и местната администрация
ЗАКОН за Министерството на вътрешните работи
ЗАКОН за Държавна агенция „Национална сигурност“
ЗАКОН за дипломатическата служба
КОДЕКС за социално осигуряване
ЗАКОН за Националната агенция за приходите
ЗАКОН за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието
ЗАКОН за националната стандартизация
ЗАКОН за Националния дарителски фонд „13 века България“
ЗАКОН за обществените поръчки
ЗАКОН за ограничаване изменението на климата
ЗАКОН за омбудсмана
ЗАКОН за отбраната и въоръжените сили на Република България
ЗАКОН за правната помощ
ЗАКОН за приватизация и следприватизационен контрол
ЗАКОН за професионалното образование и обучение
ЗАКОН за радиото и телевизията
ЗАКОН за Сметната палата
ЗАКОН за социално подпомагане
ЗАКОН за специалните разузнавателни средства
ЗАКОН за статистиката
ЗАКОН за стоковите борси и тържищата
ЗАКОН за съхранение на въглероден диоксид в земните недра
ЗАКОН за безопасно използване на ядрената енергия
ЗАКОН за Българската народна банка
ЗАКОН за Българската телеграфна агенция
ЗАКОН за гарантиране на влоговете в банките
ЗАКОН за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
ЗАКОН за електронните съобщения
ЗАКОН за енергетиката
ЗАКОН за закрила и развитие на културата
ЗАКОН за защита на конкуренцията
ЗАКОН за защита на личните данни
ЗАКОН за защита на потребителите
ЗАКОН за защита от дискриминация
ЗАКОН за здравното осигуряване
ЗАКОН за Комисията за финансов надзор
ЗАКОН за концесиите
ЗАКОН за културното наследство
ЗАКОН за народните читалища
ЗАКОН за рибарството и аквакултурите
ЗАКОН за съдебната власт
КОДЕКС за застраховането
ЗАКОН за защита на класифицираната информация
ЗАКОН за мерките срещу изпирането на пари
ЗАКОН за движението по пътищата
НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
ЗАКОН за публичното предлагане на ценни книжа
ЗАКОН за изменение на Закона за собствеността
ЗАКОН за собствеността
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по вероизповеданията и правата на човека
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по труда, социалната и демографската политика
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по културата и медиите

Президент на републиката

УКАЗ № 2 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Криво поле, община Хасково, област Хасково, на 20 май 2018 г. 42
УКАЗ № 3 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Лясково, община Добричка, област Добрич, на 20 май 2018 г. 42
УКАЗ № 4 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Мост, община Кърджали, област Кърджали, на 20 май 2018 г. 42

Министерство на здравеопазването
Министерство на земеделието, храните и горите

НАРЕДБА № 1 от 05.01.2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за отменяне на Наредба № 3 от 2005 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации
НАРЕДБА № 3 от 24.01.2005 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 20.12.2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии
НАРЕДБА № 2 от 29.06.2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортнитесистеми на урбанизираните територии

Министерство на труда и социалната политика

НАРЕДБА за изменение на Наредбата за реда за възстановяване на внесени осигурителни вноски от работодатели и специализираните предприятия, трудово-лечебни бази и кооперациите на хората с увреждания, членуващи в национално представителните организации на и за хора с увреждания
НАРЕДБА за реда за възстановяване на внесени осигурителни вноски от работодатели и специализираните предприятия, трудово-лечебни бази и кооперациите на хората с увреждания, членуващи в национално представителните организации на и за хора с увреждания

Министерство на финансите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
НАРЕДБА № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № РД-05-983 на НСИ от 19.12.2017 г. и № ЗЦУ-1742на НАП от 21.12.2017 г. за определяне реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността (ГОД) и консолидирания годишен отчет за дейността (КГОД) на задължените лица (Приложение № 10 – 15)

 

Вашият коментар