Държавен вестник бр. 10 от 03.02.2012 г.

Държавен вестник брой: 10, от дата 03.02.2012 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за участието на Република България в Договора за стабилност, координация и управление в Икономическия и паричен съюз
РЕШЕНИЕ във връзка с разискванията по питането на народните представители Иван Вълков и Владимир Тошев към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски относно стойността на Договора за проектирането и изграждането на комбиниран (пътен/железопътен) мост на река Дунав при Видин – Калафат

Президент на републиката

УКАЗ № 24 за освобождаване на генерал-лейтенант Кирчо Иванов Киров от длъжността „Директор на Националната разузнавателна служба“ и от военна служба
УКАЗ № 25 за освобождаване на полковник Звездомир Иванов Пенков от длъжността „Заместник-директор на Националната разузнавателна служба“
УКАЗ № 26 за освобождаване на генерал-майор Людмил Лалев Ангелов от длъжността „Заместник-директор на Националната разузнавателна служба“ и от военна служба
УКАЗ № 27 за назначаване на полковник Драгомир Здравков Димитров на длъжността „Заместник-директор на Националната разузнавателна служба“, възлагането му на цялостното ръководство на службата до назначаване на директор на Националната разузнавателна служба и удостояването му с висше офицерско звание „бригаден генерал“
УКАЗ № 28 за назначаване на полковник Георги Костадинов Миленов на длъжността „Заместник-директор на Националната разузнавателна служба“

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13 от 27 януари 2012 г. за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите, приета с Постановление № 152 на Министерския съвет от 2003 г.4
НАРЕДБА за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите4

Министерство на транспорта информационните технологии и съобщенията

МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ за арест на кораби, 1999 г.

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА № 1 от 25 януари 2012 г. за изискванията към рекламата на лекарствените продукти
НАРЕДБА № 13 от 14.07.2000 г. за условията и реда за одобряване на рекламата на лекарствени продукти

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА № 2 от 30 януари 2012 г. за условията, начините и реда за прилагане на продукти за растителна защита в горските територии
НАРЕДБА № 25 от 1999 г. за условията, начините и реда за прилагане на растителнозащитни препарати и средства в горите на Република България
НАРЕДБА за изменение на Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти
НАРЕДБА № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти

Министерство на образованието младежта и науката

НАРЕДБА № 7 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи“
НАРЕДБА № 19 от 2004 г. за придобиване на квалификация по професията „Монтажник на В и К мрежи“
НАРЕДБА № 8 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Пътен строител“
НАРЕДБА № 10 от 2004 г. за придобиване на квалификация по професия „Пътен строител“
НАРЕДБА № 9 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Кинолог“

Министерство на финансите

НАРЕДБА № Н-1 от 1 февруари 2012 г. за пренасянето през границата на страната на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях и водене на митнически регистри по чл. 10а от Валутния закон
НАРЕДБА № 10 от 2003 г. за износа и вноса на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях и за водене на митническите регистри по чл. 10а от Валутния закон
ДОГОВОР между правителството на Република България и правителството на Ливанската република за сътрудничество в областта на туризма

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № РД-02-14-2595 от 15.12.2011 г. за утвърждаване на образците на актовете за гражданско състояние
 

Вашият коментар