Държавен вестник бр. 11 от 07.02.2012 г.

Държавен вестник брой: 11, от дата 07.02.2012 г.

С курсив са обозначени актове, които са изменени с акт, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за ратифициране на Конвенцията за статута на лицата без гражданство, приета на 28 септември 1954 г. в Ню Йорк, и на Конвенцията за намаляване на случаите на лица без гражданство, приета на 30 август 1961 г. в Ню Йорк
ЗАКОН за българското гражданство
ЗАКОН за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за изменение на чл. 3.2, параграф „а“ от Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за техническо сътрудничество
ЗАКОН за ратифициране на Измененията на Споразумението за опазване на китоподобните бозайници в Черно море, Средиземно море и съседната акватория на Атлантическия океан
РЕШЕНИЕ за създаване на Временна анкетна комисия

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Із-1201 от 2010 г. за реда за временно настаняване на чужденци, за организацията и дейността на специалните домове за временно настаняване на чужденци
НАРЕДБА № Із-1201 от 2010 г. за реда за временно настаняване на чужденци, за организацията и дейността на специалните домове за временно настаняване на чужденци
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Iз-2815 от 2011 г. за реда за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи дейности по пожарна безопасност в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност
НАРЕДБА № Iз-2815 от 2011 г. за реда за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи дейности по пожарна безопасност в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност

Министерство на земеделието и храните, Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА № 1 от 30 януари 2012 г. за контрола и опазването на горските територии

Министерство на културата

НАРЕДБА № Н-3 от 26 януари 2012 г. за създаването, съдържанието, поддържането, съхраняването и използването на Националния документален архив на Националния институт за недвижимото културно наследство и научния архив на музеите

Министерство на образованието, младежта и науката

НАРЕДБА № 10 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Монтажист“
Наредба № 11 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Фотограф“
Наредба № 12 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Тоноператор“
Наредба № 13 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Аниматор“
Наредба № 14 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Каменоделец“

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 42 от 2001 г. за лицензиране на железопътни предприятия за превоз на пътници и/или товари и на лицата, издаващи сертификат за безопасност
НАРЕДБА № 42 от 2001 г. за лицензиране на железопътни предприятия за превоз на пътници и/или товари и на лицата, издаващи сертификат за безопасност
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2006 г. за условията и реда за издаване, пускане и изваждане от употреба на пощенски марки, пощенски продукти и специални пощенски печати
НАРЕДБА № 1 от 2006 г. за условията и реда за издаване, пускане и изваждане от употреба на пощенски марки, пощенски продукти и специални пощенски печати

Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“

ПРОЦЕДУРА за акредитация BAS QR 2, версия 6, ревизия 2 в сила от 01.01.2012 г.
 

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № РД-07-22 на НСИ от 18.01.2008 г. за утвърждаване на Номенклатура на продукцията на селското, горското и рибното стопанство
 

Публикувано в Апис Право, Законодателни промени от apisblog. Постоянна връзка.

За apisblog

С помощта на Апис Блог лесно и бързо можете: Да научите последните новости от българската правна теория и практика Да следите последните изменения в нормативните актове Да се запознаете с актуална подбрана съдебна практика на българските и европейските юрисдикции Да прочетете ценни и полезни авторски публикации или техни анотации Да научите за предстоящите събития, организирани от Апис Да получите полезна информация и съвети за продуктите на Апис и много други.

Вашият коментар