Полезно в ДВ (бр. 52 от 2.07.2019 г.)

В днешния брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за защита от шума в околната среда, които целят ограничаването на вредното му въздействие върху хората. Предвиждат се строги забрани за каквото и да било генериране на шум в периода от 23 ч. до 8 ч., както и от 14 ч. до 16 ч. всеки ден. За посочените периоди се въвежда и изрична забрана за строителството, освен ако не е регламентирано в специална наредба на съответния общински съвет. Изключение са териториите на железопътни гари, автогари, аерогари, морски гари и при използването на системи за предупреждение и оповестяване на населението при бедствия.

Промените в закона предвиждат и глоби за нарушителите – от 500 до 1 000 лв. ще бъде глобата за физическите лица, а за юридическите лица и едноличните търговци – от 3 000 до 6 000 лв. При повторно нарушение размерът скача двойно, като имуществената санкция за физическите лица става от 2 000 до 6 000 лв, а за юридическите – от 5 000 до 12 000 лв.

 Обнародвано е Постановление № 156 от 27 юни 2019 г. за създаване на Национален координационен център за безопасно движение по пътищата, който не е отделно юридическо лице и е разположен в сграда на Министерството на вътрешните работи. Новото звено ще включва служители от шест държавни ведомства, които ще си взаимодействат 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата, и ще реагират на сигнали, подадени на специална работна станция  към националната система 112. В 20-дневен срок от влизането в сила на постановлението ръководителите на структурите, включени в състава на Националния координационен център за безопасно движение по пътищата, трябва да определят със заповед служителите, които ще изпълняват дейности в центъра, и да утвърдят правила за дейността и организацията на работа на центъра.

 Чрез промени в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, се дава отсрочка на бензиностанциите за подмяна на електронните системи с фискална памет (ЕСФП), която трябваше да стане до 30 юни.

Целта е да се премахне възможността за манипулиране на оборота. Има и две условия: първото е към 31 юли 2019 г. бензиностанциите да имат сключен договор за внедряване на ЕСФП от одобрен след 1 април 2019 г. тип софтуер и да могат да ги внедрят до 30 септември, а това са по-голяма част от търговците на горива. Второто условие е до 31 юли веригите бензиностанции да представят в НАП график за внедряване по обекти до 30 септември 2019 година. Удължавайки до 30 септември срока за всички търговци, които използват системи за управление на продажбите си, Министерството на финансите предоставя достатъчно време за наблюдаване в реални условия на работата на новия софтуер преди масовото му внедряване, за да се стигне до затваряне на търговски обекти.

Вашият коментар