Полезно в ДВ (бр. 86 от 18.10.2018 г.)

 В днешния извънреден брой 86 на „Държавен вестник“ са обнародвани важни промени в Закона за обществените поръчки, с които се предвижда въвеждане и прилагане на електронна платформа за възлагане на обществени поръчки.

Платформата формално ще започне да съществува от 18 октомври 2018 г., като именно от този ден влизат в сила базисните разпоредби, които уреждат какво представлява тя. Де факто обаче тя ще заработи с различите си функционалности от 1 ноември 2019 г., а профилите на купувачите, които възложителите ще са длъжни да поддържат, ще станат факт от 1 януари 2021 г.

Прецизира се кръгът на лицата, които са задължени да декларират лични обстоятелства при участие в поръчки. Кръгът се свежда до законните и упълномощени представители на стопанския субект и до членовете на неговите управителни и надзорни органи.

Променени са разпоредбите, които уреждат допустимостта на замяна или включване на подизпълнител при изпълнение на договор за обществена поръчка. Има промени и в административно-наказателните разпоредби на закона.

 Обнародван е нов Закон за физическото възпитание и спорта, който влиза в сила на 18.01.2019 г. Една от целите на закона е да помогне за разрешаването на проблема с остарялата или липсваща спортна инфраструктура.

Законът допуска отдаване под наем на спортни обекти – държавна или общинска собственост, за срок до 30 години (вместо досегашните 10) на обединен спортен клуб, спортна федерация или спортен клуб, независимо дали е търговско дружество или сдружение с нестопанска цел. Наемателите се задължават да представят и изпълняват инвестиционна програма за ремонт и обновяване, която трябва да води до увеличаване на стойността на обекта и трябва да бъде изпълнена в първите три години на сключването на договора.

Друга цел е да се ограничи възможността за съществуване на клубове – фантоми. Затова клубовете са задължени бъдат членове само на една спортна федерация, както и да имат наети треньорски кадри, за да бъдат вписани в регистъра на спортните организации. Лицензията за спортни федерации става безсрочна, но при по-строг последващ контрол.

Предвидена е възможността за създаване на студентски спортни клубове, които могат да се подпомагат финансово от висшето училище и Министерството на образованието и науката. Създава се национална параолимпийска организация, която е част от т. нар. специални организации в областта на спорта.

Самостоятелна глава регулира допинговия контрол и борбата срещу употребата на допинг в спорта, която е съобразена със Световния антидопингов кодекс. Законът описва изплащането на месечна парична помощ на ненавършилите пълнолетие деца на починали олимпийски и параолимпийски медалисти. Такава помощ ще получават и децата на починали олимпийски и параолимпийски медалисти, които са студенти в редовна форма на обучение до 25-годишна възраст.

 

Вашият коментар