Полезно в ДВ (бр. 39 от 11.05.2018 г.)

В днешния 39 брой на „Държавен вестник“ е обнародвана нова Наредба № 7 от 27.04.2018 г. за укрепване на превозваните товари, с която се транспонират изискванията на Директива 2014/47/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. относно крайпътната техническа проверка на изправността на търговски превозни средства, които се движат на територията на Съюза.

С тази наредба се определят задълженията на водачите и превозвачите за укрепване на товарите; изискванията за укрепване на товарите при превоза, товаренето, разтоварването и обработката им; видовете неизправности, свързани с укрепването на товарите и тяхната класификация; контролът за укрепване на товарите. Товарите следва да са укрепени така, че при управлението на превозното средство, включително аварийни ситуации при маневри за потегляне, при изкачване или спускане по наклон, да могат само минимално да променят положението си един спрямо друг, спрямо стената или повърхността на превозното средство, и да не могат да излизат извън товарното отделение или да не излизат извън площта, определена за товара.

При обезопасяването на товара следва да се отчитат приложимите изисквания относно здравината на следните компоненти на ППС, когато те се използват за обезопасяване на товара: предната преграда на товарната платформа, страничните капаци, накрайниците, междинните прегради или точки на привързване. Укрепването на товара следва да се извърши по един или повече от следните стандарти: БДС ЕN 12195- 1, БДС ЕN 12195- 2, БДС ЕN 12195- 3, БДС ЕN 12195, БДС ЕN 12640, БДС ЕN 12642, приложими към превозвания товар и превозното средство, като се използват един или повече, или комбинация от следните методи за укрепване: заключване; застопоряване (локално/цялостно); пряко привързване; горно привързване.

Обнародвана е и нова Наредба № 60 от 02.05.2018 г. за изискванията към документите по чл. 122а, ал. 1, т. 6 и 11, по чл. 145, ал. 1, т. 3, 7, 8 и 10 и по чл. 218, ал. 2, т. 3, 7, 8 и 11 от Кодекса за социално осигуряване за издаване на пенсионна лицензия и на разрешение за управление на пенсионен фонд. Със Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 92 от 2017 г.) е предвидено с наредба на Комисията за финансов надзор (КФН) да се определят изискванията към документите по чл. 122а, ал. 1, т. 6 и 11, чл. 145, ал. 1, т. 3, 7, 8 и 10 и по чл. 218, ал. 2, т. 3, 7, 8 и 11 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), които се представят в производство по издаване на пенсионна лицензия, съответно в производство по издаване на разрешение за управление на пенсионен фонд.

Към настоящия момент съдържанието на тези документи е предмет на указания на КФН за прилагането на чл. 122 и чл. 122а от КСО, приети с решение по протокол № 35 от 24.08.2005 г. и на указания за прилагането на чл. 145 и чл. 218 от КСО, приети с решение на КФН по протокол № 41 от 16.08.2006 г.

С наредбата се следва възприетият до момента подход в посочените указания относно съдържанието на бизнес плана на пенсионноосигурителното дружество, данните и документите за неговата информационна система, справката за кадровата му обезпеченост и неговите актюерски разчети, като са отчетени настъпилите промени в нормативната уредба. В наредбата са регламентирани и изискванията към правилата по чл. 179в, ал. 1 от КСО за процедурите за наблюдение, измерване и управление на риска, свързан с инвестициите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване.

Напиши коментар

Трябва да сте влезли, за да публикувате коментар.

Архив