Държавен вестник, брой 39 от 11.05.2018 г.

Държавен вестник, брой 39 от 11.05.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 39 от 11.05.2018 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67 от 04.05.2018 г. за изменение и допълнение на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси, приета с Постановление № 53 на Министерския съвет от 1998 г.
ТАРИФА № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68 от 04.05.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 69 от 04.05.2018 г. за уреждане на отношенията във връзка с преобразуването на административните структури по § 6, ал. 1 и 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70 от 08.05.2018 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, приет с Постановление № 242 на Министерския съвет от 2016 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенцията по геодезия, картография и кадастър
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 171 на МС от 16.08.2017 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Дирекцията за национален строителен контрол

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

НАРЕДБА № 7 от 27.04.2018 г. за укрепване на превозваните товари

Комисия за финансов надзор

НАРЕДБА № 60 от 02.05.2018 г. за изискванията към документите по чл. 122а, ал. 1, т. 6 и 11, по чл. 145, ал. 1, т. 3, 7, 8 и 10 и по чл. 218, ал. 2, т. 3, 7, 8 и 11 от Кодекса за социално осигуряване за издаване на пенсионна лицензия и на разрешение за управление на пенсионен фонд

 

Напиши коментар

Трябва да сте влезли, за да публикувате коментар.

Архив