Полезно в ДВ (бр. 36 от 27.04.2018 г.)

В новия 36 брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, с които се урежда нов ред за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания.

На първо място е промяната на механизма по предоставяне и изплащане на целеви помощи за ПСПСМИ – преустановяване на практиката да се предоставят „пари на ръка“ на правоимащите лицата. Има промяна на условията и реда за оказване на социално-икономическа защита на хората с увреждания, като месечната добавка за социална интеграция и целевата помощ ще се отпускат по настоящ адрес на правоимащото лице с увреждане, имайки предвид, че към настоящия момент този вид подпомагане се осъществява по постоянен адрес.

Намалява се административната тежест за хората с увреждания, както и за служителите в дирекциите „Социално подпомагане“. Ще бъдат съкратени посещенията от страна на хората с увреждания в дирекциите, а от друга, ще бъде намалена натовареността на служителите в дирекциите „Социално подпомагане“ по администриране на отпуснатите целеви помощи.

Правилникът се синхронизира със Закона за медицинските изделия чрез въвеждане на изискването медицинските изделия по индивидуална мярка да бъдат изработвани по поръчка за конкретен пациент. По този начин се цели ограничаване на практиката на лицата да се предоставят медицински изделия, които не са съобразени с техните индивидуални потребности.

Изменена е Наредба № 3 от 24.10.2014 г. за условията и реда за водене на регистрите при международно осиновяване и даване на съгласие от министъра на правосъдието. Премахва се изискването за представяне на удостоверение за брак при вписване на съпрузи в регистъра на осиновяващи с обичайно местопребиваване в Република България, които желаят да осиновят дете с обичайно местопребиваване в чужбина. Данните за брак ще се основават на изготвения социален доклад от дирекция „Социално подпомагане“ по постоянния адрес на осиновяващите.

С оглед прецизиране на процедурата по международно осиновяване, се посочват по-ясно редът и срокът за представяне от осиновяващия на потвърждение на проекта за осиновяване. Променя се съдържанието на декларацията за потвърждаване на проекта, като се предвижда да съдържа кратка информация за икономическото и социалното положение на осиновяващия, за здравословното състояние на осиновяващия и членовете на неговото семейство и характеристики на детето, което желае да осинови, в съответствие с разрешението за осиновяване, включително особености в здравословното състояние и/или развитието, които приема.

Обнародвано е Решение № 13701 от 13.11.2017 г. на Върховния административен съд, с което се отменят разпоредби от Наредба № 12 от 22.12.2011 г. за условията и реда за заплащане на лечение на български граждани в чужбина по чл. 82, ал. 1, т. 8 от Закона за здравето. Основанието за отмяна са съществени нарушения на административнопроизводствените правила и по-точно – липса на доклад и мотиви.

 

Вашият коментар