Държавен вестник, брой 36 от 27.04.2018 г.

Държавен вестник, брой 36 от 27.04.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 36 от 27.04.2018 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на републиката

УКАЗ № 97 за допълнение на Указ № 85 от 28 февруари 2012 г. за утвърждаване на длъжностите във Въоръжените сили на Република България и Националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания
УКАЗ № 85 от 28 февруари 2012 г. за утвърждаване на длъжностите във Въоръжените сили на Република България и Националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания
УКАЗ № 98 за удостояване на генерал-лейтенант Андрей Илиев Боцев с висше офицерско звание „генерал“, считано от 6 май 2018 г.
УКАЗ № 99 за назначаване на полковник Васил Генков Лазаров на длъжността съветник на Върховния главнокомандващ на въоръжените сили по военната сигурност и удостояването му с висше офицерско звание „бригаден генерал“, считано от 6 май 2018 г.
УКАЗ № 100 за удостояване на полковник Митко Стефанов Григоров с висше офицерско звание „бригаден генерал“, считано от 6 май 2018 г.
УКАЗ № 101 за назначаване на капитан I ранг Георги Пенев Пенев на длъжността заместник-командир на Военноморските сили и удостояването му с висше офицерско звание „флотилен адмирал“, считано от 6 май 2018 г.
УКАЗ № 102 за освобождаване на бригаден генерал Иван Тодоров Лалов от длъжността командир на 3-та авиационна база, назначаването му на длъжността заместник-командващ на Съвместното командване на силите и удостояването му с висше офицерско звание „генерал-майор“, считано от 6 май 2018 г.
УКАЗ № 103 за назначаване на полковник Димитър Христов Петров на длъжността командир на 3-та авиационна база и удостояването му с висше офицерско звание „бригаден генерал“, считано от 6 май 2018 г.
УКАЗ № 104 за освобождаване на бригаден генерал Светослав Любенов Даскалов от длъжността директор на служба „Военна информация“ и от военна служба, считано от 22 май 2018 г.
УКАЗ № 105 за назначаване на полковник Пламен Иванов Ангелов на длъжността директор на служба „Военна информация“ и удостояването му с висше офицерско звание „бригаден генерал“, считано от 22 май 2018 г.
УКАЗ № 106 за освобождаване на генерал-лейтенант Пламен Асенов Атанасов от длъжността заместник-началник на отбраната и от военна служба, считано от 30 юни 2018 г.
УКАЗ № 107 за освобождаване на генерал-майор Димитър Крумов Илиев от длъжността заместник-командир на Корпус за бързо развръщане на НАТО в Солун, Република Гърция, назначаването му на длъжността заместник-началник на отбраната и удостояването му с висше офицерско звание „генерал-лейтенант“, считано от 1 август 2018 г.
УКАЗ № 108 за освобождаване на бригаден генерал Иван Кирилов Ортомаров от длъжността директор на дирекция „Операции и подготовка“ на Министерството на отбраната, назначаването му на длъжността заместник-командир на Корпус за бързо развръщане на НАТО в Солун, Република Гърция, и удостояването му с висше офицерско звание „генерал-майор“, считано от 1 август 2018 г.
УКАЗ № 109 за назначаване на полковник Маргарит Тенев Михайлов на длъжността директор на дирекция „Операции и подготовка“ на Министерството на отбраната и удостояването му с висше офицерско звание „бригаден генерал“, считано от 1 август 2018 г.
УКАЗ № 110 за освобождаване на Мая Крумова Христова от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Азербайджан със седалище в гр. Баку
УКАЗ № 111 за назначаване на Николай Христов Янков на длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Азербайджан със седалище в гр. Баку

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 7 от 17.04.2018 г. по конституционно дело № 7 от 2017 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 58 от 20.04.2018 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 155 на МС от 25.06.2015 г. за определяне на второстепенните разпоредители по бюджета на Министерството на правосъдието
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенцията по вписванията
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59 от 20.04.2018 г. за изменение и допълнение на Наредбата за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя, приета с Постановление № 362 на Министерския съвет от 2004 г.
НАРЕДБА за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60 от 23.04.2018 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, приет с Постановление № 343 на Министерския съвет от 2004 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА за изменение и допълнение на На¬редба № 1 от 2017 г. за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование
НАРЕДБА № 1 от 16.01.2017 г. за условията и реда за възстановяване натранспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти винституциите в системата напредучилищното и училищнотообразование

Министерство на отбраната

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-22 от 2010 г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на МО и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне
НАРЕДБА № Н -22 от 16.07.2010 г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне

Министерство на правосъдието

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2014 г. за условията и реда за водене на регистрите при международно осиновяване и даване на съгласие от министъра на правосъдието
НАРЕДБА № 3 от 24.10.2014 г. за условията и реда за водене на регистрите при международно осиновяване и даване на съгласие от министъра на правосъдието

Министерство на вътрешните работи

ИНСТРУКЦИЯ за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-1415 от 2015 г. за реда и организацията за осъществяване на дейността по охрана на обекти по чл. 14, ал. 2, т. 4 от Закона за Министерството на вътрешните работи
ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-1415 от 20.11.2015 г. за реда и организацията за осъществяване на дейността по охрана на обекти по чл. 14, ал. 2, т. 4 от Закона за Министерството на вътрешните работи

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 13701 от 13.11.2017 г. по административно дело № 13690 от 2016 г.
НАРЕДБА № 12 от 22.12.2011 г. за условията и реда за заплащане на лечение на български граждани в чужбина по чл. 82, ал. 1, т. 8 от Закона за здравето

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. юни 2018 г.

 

Вашият коментар