Отговор на МТСП във връзка със срочен трудов договор

imagesОтправен е следният въпрос към Миннистерство на труда и социалната политика:

Имаме сключен срочен трудов договор с работник по чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ с определен срок. След изтичането на срока е сключен повторно срочен трудов договор на основание чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ със срок на договора 6 месеца. Възможно ли е да удължим срока на срочния договор по т. 2 с допълнително споразумение за още 2 месеца или се превръща в безсрочен трудов договор?

 

Отговор на МТСП от 7.03.2014 г. във връзка с чл. 68 от КТ

Съгласно чл68, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, срочен трудов договор се сключва за определен срок, който не може да бъде по-дълъг от 3 години доколкото в закон или в акт на Министерския съвет не е предвидено друго. Съгласно чл68, ал. 4 от КТ по изключение срочен трудов договор по ал. 1, т. 1 за срок най-малко една година може да се сключва за работи и дейности, които нямат временен, сезонен или краткотраен характер. Такъв трудов договор може да се сключи и за по-кратък срок по писмено искане на работника или служителя. В тези случаи срочният трудов договор по ал. 1, т. 1 със същия работник или служител за същата работа може да се сключва повторно само веднъж за срок най-малко една година.

„Изключение“ по смисъла на чл68, ал. 4 е налице при конкретни икономически, технологически, финансови, пазарни и други обективни причини от подобен характер, съществуващи към момента на сключване на трудовия договор, посочени в него и обуславящи срочността му – т. 8 на § 1 от допълнителните разпоредби на КТ. Следва да имате предвид, че в съдържанието на договора работодателят трябва да посочи конкретните причини, които налагат договорът да бъде срочен.

Трудовият договор ще се счита като договор, сключен за неопределено време, ако не са налице посочените по-горе изключения към момента на сключването му.

В случай, че са налице посочените по-горе изключения, сключеният срочен трудов договор може да се поднови само един път. Следващият срочен трудов договор ще се смята за сключен за неопределено време по силата на цитираната по-горе разпоредба.

Вашият коментар