Държавен вестник, брой 23 от 14.03.2023 г.

Държавен вестник, брой 23 от 14.03.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 23 от 14.03.2023 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33 от 8.03.2023 г. за изменение на Постановление № 54 на Министерския съвет от 2017 г. за откриване на три института в структурата на Университета за национално и световно стопанство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54 на МС от 23.03.2017 г. за откриване на три института в структурата на Университета за национално и световно стопанство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 34 от 8.03.2023 г. за приемане на актуализиран Списък на защитените от държавата специалности от професии за учебната 2023/2024 година и на актуализиран Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за учебната 2023/2024 година
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 35 от 10.03.2023 г. за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми
НАРЕДБА за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми

Министерство на здравеопазването

ПРАВИЛНИК за допълнение на Правилника за условията и реда за работа на Етичната комисия за клинични изпитвания по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
ПРАВИЛНИК за условията и реда за работа на Етичната комисия за клинични изпитвания по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 39 от 2007 г. за принципите и изискванията за Добрата дистрибуторска практика
НАРЕДБА № 39 от 13.09.2007 г. за принципите и изискванията за Добрата дистрибуторска практика

Министерство на земеделието

НАРЕДБА № 3 от 10.03.2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции

Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 23.01.2020 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по кожни и венерически заболявания
НАРЕДБА № 2 от 23.01.2020 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по кожни и венерически заболявания

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

РЕШЕНИЕ № 438 на БНБ от 8.12.2022 г. за пускане в обращение, считано от 20.03.2023 г., на сребърна възпоменателна монета „100 години от основаването на Българския олимпийски комитет“

 

Коментарите са затворени.