Полезно в ДВ (бр. 88 от 04.11.2022 г.)

В брой 88 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Наредба № 1 от 2004 г. за мини­малните размери на адвокатските възнаграждения.

Направените промени предвиждат при частични искове възнаграждението за първия предявен частичен иск да се определя върху пълния размер на вземането независимо за каква част от него е предявен искът.

При процесуално представителство, за­щита и съдействие, осъществявано в съдебни и административни учреждения, намиращи се извън населеното място, в което е кантората на адвоката, във възнаграждението няма да се включват сумите за пътни разходи и престой.

Когато процесуалното представител­ство, защитата и съдействието са свързани с особена фактическа и правна сложност, ми­нималното възнаграждение ще е в двукратен размер.

Възнагражденията за съвет, справка, изготвяне на книжа и договори се увелича­ват с 1/2, когато правната помощ е предоставе­на на чужд език. При изготвяне на документи на различни езици клиентът ще се заплаща отделно възнаграждение за всеки от езиците, на който са изготвени. Възнагражденията са в дво­ен размер за правна помощ, предоставяна в условията на спешност или в неработни дни.

 В настоящия брой на ДВ е обнародвана Наредба № РД-02-20-2 от 24 октомври 2022 г. за организиране на движението по пътищата, отворени за обществено ползване.

Основна цел на новата наредба е създаване на нормативна уредба за ефективна организация на движението чрез:

– регламентиране на обхват и съдържание, в т.ч. задание и изходна информация, съгласуване, одобряване и прилагане на плановете и проектите за организация на движението;

– определяне на критерии и срокове за актуализация на плановете и проектите за организация на движението;

– въвеждане на ясни и точни разпоредби свързани с плановете и проектите за организиране на движението по пътната инфраструктура във и извън населените места.

С приемането на Наредба № РД-02-20-2 ще се подпомогне работата на проектанти, консултанти и възложители с процедури и изисквания за: достатъчно информация и пълнота на проектната документация при разработване на планове и проекти за организация на движението; анализ на плановете и актуализацията им и предприемане на мерки за подобряване на съществуващата организация на движението.

Създаването на ефективни планове и проекти за организация на движението ще повиши безопасността и сигурността на всички участници в движението.

Коментарите са затворени.