Полезно в ДВ (бр. 74 от 16.09.2022 г.)

В брой 74 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Устройственият правилник на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“.

 Агенцията ще извършва анализ и обмен на информация, определени в Закона за задълженията към Международния фонд за обезщетение при щети, причинени от замърсяване с нефт, ще има контролни функции и ще обменя информация по Закона за админи­стративното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

В структурата на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ се въвеждат две нови длъжности – длъжностно лице по защита на личните данни и експерт по мрежова и информационна сигурност.

В новия брой на ДВ се изменя и допълва На­редба № Н-14 от 8.12.2020 г. за условията и реда за определяне размера на допълнителен платен годишен отпуск на военнослужещи в определени области и дейности от Министер­ството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

Синхронизира се отлагането на ползването на допълнителния платен годишен отпуск в съответствие с разпоредбите на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Въвежда се ред за отчитане и докладване на причините за отлагане на определения отпуск по Наредбата.

В текущия брой на ДВ се изменят и допълват и Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия.

С промените в Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия се въвежда възможността за търговия с 15-минутни продукти на пазарен сегмент “В рамките на деня“ във връзка с изискването на член 8, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2019/943 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 година относно вътрешния пазар на електроенергия, според който периодът за уреждане на дисбаланса е 15 минути във всички зони за съставяне на графици.

Предвидено е и въвеждане на самофактуриране от страна на борсовия оператор, тъй като за целите на данък добавена стойност самофактурирането следва да се осъществява чрез самостоятелен документ (споразумение), подписано от страните, за което следва да бъде уведомена Националната агенция за приходите.

 

 

Коментарите са затворени.