Държавен вестник, брой 49 от 30.06.2022 г. (извънреден)

Държавен вестник, брой 49 от 30.06.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

Брой 49 от 30.06.2022 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерски съвет

НАРЕДБА за качеството на социалните услуги (Продължение от брой 48)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 139 от 24.06.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 140 от 24.06.2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за закупуване на познавателни книжки, учебници, достъп до електронно четими учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и за учениците от I до VII клас включително в общинските детски градини и училища за 2022 година
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 141 от 24.06.2022 г. за изменение и допълнение на Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България
НАРЕДБА за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 от 24.06.2022 г. за изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа
ТАРИФА за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 143 от 27.06.2022 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ към министъра на финансите
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ към министъра на финансите
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 305 на МС от 11.12.2008 г. за създаване на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“

Министерство на външните работи

ПРОГРАМА за сътрудничество в областта на образованието, науката, културата, младежта и спорта между правителството на Република България и правителството на Държавата Израел за периода 2022 – 2025 г.

Министерство на икономиката и индустрията

ПРАВИЛНИК за изменение на Правилника за работа на Националния съвет за защита на потребителите
ПРАВИЛНИК за работа на Националния съвет за защита на потребителите
ПРАВИЛНИК за изменение на Правилника за дейността на общите и секторните помирителни комисии
ПРАВИЛНИК за дейността на общите и секторните помирителни комисии
НАРЕДБА за изменение на Наредба № 1 от 24.10.2006 г. за критериите, на които трябва да отговарят квалифицираните организации в Република България, които имат правен интерес да предявяват искове за защита на колективните интереси на потребителите
НАРЕДБА № 1 от 24.10.2006 г. за критериите, на които трябва да отговарят квалифицираните организации в Република България, които имат правен интерес да предявяват искове за защита на колективните интереси на потребителите
НАРЕДБА за изменение на Наредба № РД-16-1117 от 1.10.2010 г. за условията и реда за предоставяне на финансови средства на представителните сдружения на потребителите от държавата
НАРЕДБА № РД-16-1117 от 1.10.2010 г. за условията и реда за предоставяне на финансови средства на представителните сдружения на потребителите от държавата

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА № Н-3 от 27.06.2022 г. за условията и реда за осъществяването и контрола на дейностите по предоставяне, ползване и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 39 от 2007 г. за принципите и изискванията за Добрата дистрибуторска практика
НАРЕДБА № 39 от 13.09.2007 г. за принципите и изискванията за Добрата дистрибуторска практика
НАРЕДБА № 35 от 22.08.2007 г. за условията, реда и изискванията към документацията за издаване на сертификат за освобождаване на партида лекарствен продукт от Изпълнителната агенция по лекарствата
НАРЕДБА № 15 от 17.04.2009 г. за условията за издаване на разрешение за производство/внос и принципите и изискванията за добра производствена практика на всички видове лекарствени продукти, на лекарствени продукти за клинично изпитване и на активни вещества
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК
НАРЕДБА № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 31.03.2021 г. за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат
НАРЕДБА № 7 от 31.03.2021 г. за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат

Министерство на културата

НАРЕДБА за допълнение на Наредба № 2 от 12.08.2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата
НАРЕДБА № 2 от 12.08.2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата

Министерство на отбраната

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 20.07.2009 г. за определяне условията и реда за изплащане на еднократно обезщетение при преместване на служба в друго населено място на военнослужещите и на членовете на техните семейства
НАРЕДБА № Н-18 от 20.07.2009 г. за определяне условията и реда за изплащане на еднократно обезщетение при преместване на служба в друго населено място на военнослужещите и на членовете на техните семейства
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-23 от 21.10.2016 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения на военнослужещите и цивилните служители от Служба „Военно разузнаване“
НАРЕДБА № Н-23 от 21.10.2016 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения на военнослужещите и цивилните служители от Служба „Военно разузнаване“
НАРЕДБА № Н-18 от 23.08.2016 г. за условията и реда за привличане за сътрудничество от служба „Военна информация“ на български граждани или граждани на друга държава за изпълнение на разузнавателни задачи
НАРЕДБА № Н-8 от 23.03.2016 г. за подбор на военнослужещи за назначаване на длъжности в Службата на военния аташе към задграничните представителства на Република България
НАРЕДБА № Н-3 от 18.01.2017 г. за психологическо осигуряване и полифизиографски изследвания в служба „Военна информация“

Комисия за финансов надзор

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 58 от 28.02.2018 г. за изискванията за защита на финансовите инструменти и паричните средства на клиенти, за управление на продукти и за предоставяне или получаване на възнаграждения, комисиони, други парични или непарични облаги
НАРЕДБА № 58 от 28.02.2018 г. за изискванията за защита на финансовите инструменти и паричните средства на клиенти, за управление на продукти и за предоставяне или получаване на възнаграждения, комисиони, други парични или непарични облаги

Българска народна банка

НАРЕДБА № 42 от 21.06.2022 г. за реда и условията за издаване на покрити облигации

 

Коментарите са затворени.