Полезно в ДВ (бр. 6 от 22.01.2021 г.)

В днешния брой на „Държавен вестник“ е обнародвана нова Наредба за антидопинговата дейност, която влиза в сила от 1.01.2021 г. С новия акт подзаконовата нормативна рамка в областта на допинговия контрол, дисциплинарното производство и мерките за предотвратяване и борба срещу употребата на допинг в спорта е приведена в съответствие с последните изменения и допълнения в Закона за физическото възпитание и спорта, Световния антидопингов кодекс 2021 г. (Кодекс 2021) и международните стандарти към него, които влизат в сила на 1 януари 2021 г.

Направени са редица изменения и по отношение на налаганите санкции, в това число при: отказ за даване на проба; фалшифицирането, съучастието и утежняващите обстоятелства, които могат да увеличат периода на лишаване от права; обстоятелствата, които могат да доведат до намаляване на санкцията; санкциите при споразумения за управление на резултати, при многократни нарушения, както и при временното отстраняване.

Публикувани са промени в Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги, които привеждат българското законодателство в съответствие с изискванията на Директива 2018/957/ЕС. С направените изменения се гарантира, че командированите и изпратените работници и служители ползват еднакви права по отношение на условията на труд – каквито са регламентирани за местните работници и служители.

За командированите работници и служителите ще е гарантирано правото на основно и допълнителни трудови възнаграждения, в които се включват всички задължителни елементи според законодателството на приемащата държава. Дългосрочно командированите работници и служители ще имат гаранция, че трудовите им права ще са съпоставими с тези на местните работници след 12-я месец от започването на командироването. Осигурява се закрила на правата на работника или служителя при недействително командироване.

Обнародвана е нова Наредба № 1 от 13 януари 2021 г. за ветеринарномедицинските изисквания и мерките за биосигурност към животновъдните обекти за риба и други водни организми. В нея се определят задълженията на собствениците или ползвателите на тези обекти и класификацията на животновъдните обекти за риба и други водни организми в зависимост от вида на използваните производствени съоръжения.

В съответствие със спецификата на отглежданите аквакултури, управителите на животновъдните обекти трябва да разработят и изпълняват програма за биосигурност, основана на оценка на риска и утвърдена от директора на съответната областна дирекция по безопасност на храни, на чиято територия се намира обекта.

Коментарите са затворени.