Новости в „ЕВРО ПРАВО“ през март 2022 г.

Подбрани нови документи, публикувани в „Официален вестник“

Законодателни актове

Незаконодателни актове

Практика на Съда на ЕС в Люксембург

Кумулиране на производства и санкции с наказателноправен характер в правото в областта на конкуренцията: Съдът прецизира защитата, която предоставя правото на Съюза срещу двойното наказване

Съдът обявява за недопустимо преюдициалното запитване на полска юрисдикция, с което се иска да се установи дали правото на Съюза ? предоставя правомощието, което тя няма по полското право, да установи, че не съществува служебно правоотношение на съдия поради пороци на акта за назначаването му

Свобода на печата: разкриването от журналист на вътрешна информация за предстоящото публикуване на статия, препредаваща слухове относно котирани на борсата дружества, е законно, когато е необходимо, за да се доведе дадена журналистическа дейност до успешен край, и зачита принципа на пропорционалност

Изключението, наречено „копиране за лично ползване“, по директивата за авторското право се прилага за съхраняването върху облак (cloud) на копие за лични цели на защитено произведение

Общият съд обявява за неприложими разпоредбите от Регламент 2017/459, които се отнасят до процедурата за създаване на добавен капацитет за преноса на газ

Генералният адвокат Capeta: като не е спряла използването от датски производители на регистрираното наименование „Feta“ за сирене, предназначено за износ в трети държави, Дания не е изпълнила задълженията си по правото на Съюза

НОВОСТИ – АРХИВ

Коментарите са затворени.