Новости в „ЕВРО ФИНАНСИ“ през месец юли 2019 г.

 ЕВРО ФИНАНСИ – Запитване от български съд – Намаляване на данъчната основа – Договор за финансов лизинг, развален поради неплащане – Ревизионен акт; Публична продан на недвижим имот – Иск, с който се оспорва разпределението на постъпленията от тази продан – Понятие за дела, „свързани с договор“ – Павлов иск; Задължение на данъчният орган да установи наличието на злоупотреба

Данъчна политика

  1. Възстановяване или опрощаване на мита. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) – Определяне на митническата стойност на стоки – Лекарствени продукти – Вземане предвид на всички фактори, които могат да имат влияние върху икономическата стойност на съответния лекарствен продукт – Срок от 90 дни, в който внесените стоки трябва да бъдат продадени в Европейския съюз – Липса на вземане предвид на търговските отстъпки
  2. Доставки и придобивания, освободени от ДДС. Европейска съдебна практика – Условие за плаване в открито море – Освобождавания, свързани с международен транспорт – Доставка на самоиздигащи се платформи за морско сондиране – Понятия „плавателни съдове, предназначени за плаване в открито море“ и за „плаване „по море“
  3. Европейска практика по прилагане на спогодбите за избягване на международното двойно данъчно облагане на доходите и имуществото по отношение на чуждестранни лица
  4. Европейска практика при данъчно облагане на финансовия лизинг (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Намаляване на данъчна основа – Договор за финансов лизинг, развален поради неплащане на месечните вноски – Ревизионен акт – Възмездна доставка на стоки – Плащане на „обезщетение“ за развалянето на договора до изтичането на срока му – Компетентност на Съда (преюдициално запитване от български съд)
  5. Европейски правила относно ограниченията при избягване на двойното данъчно облагане съгласно ДФЕС
  6. Европейски практики при данъчното третиране на дейността на висшите училища и образователните услуги – Приспадане на данъка, платен за получена доставка – Разходи за управление на фонд от дотации, който осъществява инвестиции с цел да покрие разходите за всички извършени доставки от данъчнозадълженото лице – Общи разходи
  7. Европейски практики при доставки, облагаеми с нулева или намалена ставка на данъка в ЗДДС. Европейска съдебна практика – Случаи на освобождаване от ДДС – Медицински и парамедицински професии – Хиропрактика и остеопатия – Лекарствени продукти и медицински изделия – Намалена ставка — Предоставяне при интервенции или процедури с терапевтична цел – Стандартна ставка – Предоставяне при интервенции или процедури за естетични цели – Принцип на данъчен неутралитет Запазване на действието на национална правна уредба, несъвместима с правото на Съюза

Вашият коментар