Държавен вестник, брой 61 от 02.08.2019 г.

Държавен вестник, брой 61 от 02.08.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 61 от 02.08.2019 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение на Изборния кодекс
ЗАКОН за изменение и допълнение на Изборния кодекс
ИЗБОРЕН КОДЕКС
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за водите
ЗАКОН за водите
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за водите
ЗАКОН за общинската собственост
ЗАКОН за собствеността и ползването на земеделските земи
ЗАКОН за държавната собственост
РЕШЕНИЕ във връзка с разискванията по питането на народните представители Георги Йорданов, Георги Михайлов, Анелия Клисарова, Илиян Тимчев, Валентина Найденова, Иван Ибришимов и Георги Гьоков към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев относно политика на Министерството на здравеопазването по отношение на кадровото обезпечение с медицински специалисти
РЕШЕНИЕ за предсрочно прекратяване на правоотношението на председателя на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Президент на Републиката

УКАЗ № 177 за определяне на Илия Веселинов Милушев за член на Съвета по киберсигурността

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 189 от 29.07.2019 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност, приета с Постановление № 48 на Министерския съвет от 2012 г.
НАРЕДБА за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност
РЕШЕНИЕ № 443 от 26.07.2019 г. за изменение и допълнение на Решение № 619 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане Списък на регулираните професии в Република България
РЕШЕНИЕ № 619 на МС от 20.07.2009 г. за приемане Списък на регулираните професии в Република България

Национална здравноосигурителна каса

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
НАРЕДБА № 12 от 1.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

Министерство на труда и социалната политика

НАРЕДБА № РД-07-8 от 24.07.2019 г. за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания
НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35г, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания

 

Вашият коментар