Нови срокове за подаване на годишни финансови отчети

40128_thumb2Агенция по вписванията уведомява своите клиенти, че съгласно новият Закон за счетоводството /обн., ДВ, бр. 95/08.12.2015 г./ са променени крайните срокове за подаването на годишните финансови отчети, както следва:
а) за всички търговци по смисъла на Търговския закон – чрез заявяване за вписване и представяне за обявяване в Търговския регистър – в срок до 30.06.2016 г. /чл. 38 от Закона за счетоводството/;
б) останалите предприятия – чрез икономическо издание или чрез интернет – в срок до 30.06.2016 г.

Забележка: Съгласно ал. 9 на чл. 38 от Закона за счетоводството /обн., ДВ, бр. 95/08.12.2015 г./ е предвидено, че задължения в ал. 1 до 8 не се прилагат за бюджетните предприятия и eдноличните търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит.

След изтичане на крайния срок – 30 юни 2016 г., Агенция по вписванията ще предостави на Национална агенция за приходите списък на търговците и фирмите, неподали годишни финансови отчети в срок.
Неподалите в срок ще бъдат санкционирани от НАП или АДФИ/съгл. чл. 74 и чл. 78 от Закона за счетоводството/.

Коментарите са затворени.