Държавен вестник бр. 73 от 25.09.2015 г.

Държавен вестник, брой 73 от 25.09.2015 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Народно събрание

ЗАКОН за ратифициране на Изменение към Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за подкрепа при засилване функциите и изграждане на капацитет в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и постигане на оптимизация на разходите за постигане на съответствие с Директива 91/271/ЕИО за пречистването на градските отпадъчни води между Министерството на регионалното развитие на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 04.04.2014 г.
РЕШЕНИЕ за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на инспектори в Инспектората към Висшия съдебен съвет

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 254 от 17.09.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2015 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 255 от 17.09.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Комисията за финансов надзор за 2015 г.

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА № 8121З-1130 от 14.09.2015 г. за реда за употреба на физическа сила и помощни средства от органите на Министерството на вътрешните работи
НАРЕДБА № 8121з-648 от 1.10.2014 г. за реда за употреба на помощни средства от органите на Министерството на вътрешните работи
НАРЕДБА за отменяне на Наредба № 8121з-617 от 2014 г. за изискванията към извънщатните сътрудници на Министерството на вътрешните работи, реда за вписването им, техните функции и ред за координация и ръководство на дейността им
НАРЕДБА № 8121з-617 от 26.09.2014 г. за изискванията към извънщатните сътрудници на Министерството на вътрешните работи, реда за вписването им, техните функции и ред за координация и ръководство на дейността им
ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-1122 от 12.09.2015 г. за реда за обработка на лични данни в Министерството на вътрешните работи
ИНСТРУКЦИЯ № Iз-381 от 10.03.2009 г. за реда за обработка на лични данни в Министерството на вътрешните работи14
ИНСТРУКЦИЯ за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-929 от 2014 г. за патрулно-постова дейност
ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-929 от 2.12.2014 г. за патрулно-постова дейност

Министерство на финансите

НАРЕДБА за отменяне на Наредба № Н-19 от 2006 г. за определяне обхвата на информацията, която всички общини са длъжни да водят, съхраняват и предоставят на Министерството на финансите за поетия от тях дълг в съответствие с изискванията на Европейския съюз и на българското законодателство за отчетността, статистиката и бюджетирането на публичния сектор, както и за реда, начина и сроковете за отчитането и предоставянето й
НАРЕДБА № Н-19 от 15.12.2006 г. за определяне обхвата на информацията, която всички общини са длъжни да водят, съхраняват и предоставят на Министерството на финансите за поетия от тях дълг в съответствие с изискванията на Европейския съюз и на българското

Министерство на отбраната

ИНСТРУКЦИЯ № И-3 от 08.09.2015 г. за реда и организацията на работа на комисиите за кариерно развитие на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и на Комисията за избор на военнослужещи за назначаване на длъжности по Регистъра на вакантните длъжности за военнослужещи в състава на многонационални формирования, международни организации или в други международни инициативи на територията на страната
ИНСТРУКЦИЯ № И-5 от 2011 г. за реда и организацията на работа на комисиите за кариерно развитие на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия37

 

Коментарите са затворени.