Държавен вестник бр. 2 от 07.01.2014 г.

Държавен вестник, брой 2 от 07.01.2014 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 303 от 21.12.2013 г. за изменение и допълнение на Постановление № 74 на Министерския съвет от 1998 г. за ликвидиране на последствията от добива и преработка на уранова суровина
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 74 на МС от 27.03.1998 г. за ликвидиране на последствията от добива и преработката на уранова суровина
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 304 от 21.12.2013 г. за изменение на Постановление № 66 на Министерския съвет от 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66 на МС от 28.03.1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 305 от 21.12.2013 г. за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, приет с Постановление № 221 на Министерския съвет от 2007 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 306 от 21.12.2013 г. за приемане на Наредба за условията и реда за сключване на договор за задължителна застраховка „Отговорност на туроператора“
НАРЕДБА за условията и реда за сключване на договор за задължителна застраховка „Отговорност на туроператора“
НАРЕДБА за условията и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорност на туроператора
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 247 на МС от 1.11.2002 г. за приемане на Наредба за условията и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорност на туроператора
НАРЕДБА за изискванията към персонала на туроператори или туристически агенти, към лицето, осъществяващо функции по управление на туроператорска или туристическа агентскадейност, и към помещенията за извършване на туроператорска или туристическа агентскадейност
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 307 от 21.12.2013 г. за приемане на Наредба за условията и реда за издаване на лицензии и сертификати при внос и износ на земеделски и преработени земеделски продуктии контрола върху вноса и износа на земеделски и преработени земеделски продукти
НАРЕДБА за условията и реда за издаване на лицензии и сертификати при внос и износ на земеделски и преработени земеделскипродуктии контрола върху вноса и износа на земеделски и преработени земеделски продукти
НАРЕДБА за условията и реда за издаване на лицензии и сертификати при внос и износ на земеделски и преработени земеделскипродуктии контрола върху вноса и износа на земеделски и преработени земеделски продукти
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 308 от 21.12.2013 г. за изменение на Правилника за устройството и дейността на Военномедицинската академия, приет с Постановление № 168 на Министерския съвет от 2009 г.
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Военномедицинската академия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 309 от 21.12.2013 г. за изменение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат, приета с Постановление № 188 на Министерския съвет от 2008 г.
НАРЕДБА за командировъчните средства при задграничен мандат
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 310 от 21.12.2013 г. за отменяне на Постановление № 207 на Министерския съвет от 2010 г. за определяне на размера и реда за отчисленията по чл. 71е от Закона за управление на отпадъците
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207 на МС от 16.09.2010 г. за определяне на размера и реда за отчисленията по чл. 71е от Закона за управление на отпадъците
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 311 от 21.12.2013 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на регионалното развитие за 2013 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 312 от 27.12.2013 г. за изменение и допълнение на Постановление № 193 на Министерския съвет от 2012 г. за определяне размера на сумите, заплащани от здравноосигурените лица за посещение при лекар, лекар по дентална медицина и за болнично лечение
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 193 на МС от 28.08.2012 г. за определяне размера на сумите, заплащани от здравноосигурените лица за посещение при лекар, лекар по денталнамедицина и за болнично лечение
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 313 от 27.12.2013 г. за изменение и допълнение на Постановление № 17 на Министерския съвет от 2007 г. за определяне на условията и реда за разходване на целевите средства за диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ на лица, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17 на МС от 31.01.2007 г. за определяне на условията и реда за разходване на целевите средства за диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ на български граждани, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигур
РЕШЕНИЕ № 808 от 19.12.2013 г. за изменение и допълнение на Решение № 619 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Списък на регулираните професии в Република България
РЕШЕНИЕ № 619 на МС от 20.07.2009 г. за приемане Списък на регулираните професии в Република България
РЕШЕНИЕ № 811 от 21.12.2013 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавнa нуждaза изграждане на обект „Северна скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400 , участък от км 0+000 до км 15+100“ на територията на област София
РЕШЕНИЕ № 812 от 21.12.2013 г. за отчуждаване на части от имоти – частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на обект „Автомагистрала „Хемус“, участък „Белокопитово – Каспичан“ от км 342 + 240 до км 350 + 000 и Временна връзка с път I-7 при км 342 + 240“ в землището на с. Панайот Волово, община Шумен, област Шумен
РЕШЕНИЕ № 813 от 21.12.2013 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавнa нуждaза изграждане на обект „Автомагистрала „Марица“ Оризово – Капитан Андреево, участък „Любимец – Капитан Андреево“ от км 89+100 до км 108+260, подучастък Път ІІ-80 Свиленград – Пъстрогор, от км 0+000 до км 3+490 и пътен възел „Свиленград“ при км 99+280“ в землището на гр. Свиленград, област Хасково
РЕШЕНИЕ № 814 от 21.12.2013 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавнa нуждaза изграждане на обект „Път ІІ-55 „Велико Търново– Гурково“ от км 11+170 до км 31+561,10 – реконструкция, окончателно преоткосиране и укрепване“ на територията на област Велико Търново
РЕШЕНИЕ № 815 от 21.12.2013 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавнa нуждaза изграждане на обект „Път ІІ-18 „Софийски околовръстен път“ от км 59+400 до км 61+629.18 и от км 0+000 до км 0+780“ на територията на област София
РЕШЕНИЕ № 816 от 21.12.2013 г. за отчуждаване на части от имоти – частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на обект „Допълнително проектиране и строителство на Автомагистрала „Тракия“, Лот 3, участък Нова Загора – Ямбол от км 241+900 до км 277+597 – реконструкция на инженерни мрежи“ на територията на област Сливен
РЕШЕНИЕ № 817 от 21.12.2013 г. за отчуждаване на части от имоти – частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на обект „Автомагистрала „Струма“, Лот 1 ,,Долна Диканя – Дупница“ от км 305+220 до км 322+000 – изместване на техническа инфраструктура ипреоткосиране“ на територията на областите Перник и Кюстендил
РЕШЕНИЕ № 818 от 21.12.2013 г. за отчуждаване на част от имот – частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на обект „Обходен път на град Враца– път I-1 от км 0+000 до км 6+816.60“ на територията на област Враца

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА № 4 от 10.12.2013 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Урология“
НАРЕДБА № 26 от 29.06.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Урология“
НАРЕДБА № 5 от 10.12.2013 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Вирусология“
НАРЕДБА № 24 от 28.06.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Вирусология“

 

Вашият коментар