Указание на МФ относно прилагане на ЗДДС при дарения чрез SMS

Настоящото указание се издава на основание чл. 10, ал. 6 от Закона за Националната агенция за приходите с цел единно прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в случаите на дарения, извършени чрез кратко текстово съобщение – SMS или обществена телефонна услуга – телефонно обаждане.


При благотворителни, дарителски, филантропски и други подобни кампании организаторите сключват с доставчиците на електронни съобщителни услуги (оператори) договори за предоставяне на услуги: предоставяне на номер, събиране и отчитане на дарените суми от абонатите чрез телефонните сметки, превеждане на натрупаните суми по посочена сметка и други.

С изпращането на SMS-a или с телефонното обаждане, абонатът задължава телефонната си сметка с определена парична сума в полза на конкретен бенефициент (обикновено юридическо лице с нестопанска цел или физическо лице), като заплаща същата при заплащане на телефонната си сметка.

Съгласно чл. 2 от ЗДДС обект на облагане с данък върху добавената стойност са възмездните облагаеми доставки на стоки или услуги. Безвъзмездните доставки (даренията на стоки или услуги) са извън обхвата на закона. В определени случаи законът приравнява безвъзмездните доставки на стоки или услуги на възмездни, но в хипотезата на даренията на парични средства, извършени чрез SMS или телефонно обаждане, не са налице условия за такова приравняване, тъй като съгласно чл. 5, ал. 2 от ЗДДС парите в обръщение не са стока. Предвид обстоятелството, че даренията на парични средства сами по себе си не представляват доставка на стока или услуга, същите, независимо от способа на извършването им, не са обект на облагане по ЗДДС. Следователно, когато се организират кампании, с благотворителен, дарителски, филантропски или друг подобен характер, при които абонатите изпращат SMS или правят телефонно обаждане, операторът не следва да начислява ДДС върху стойността на определената за дарение сума.

Обект на облагане с данък върху добавената стойност в случая е:

– доставка от оператора към абоната на електронна съобщителна услуга, чрез която абонатът се задължава с определена сума към оператора в полза на бенефициентите, и

– доставката от оператора към организатора на услуга по предоставяне на номер, събиране и отчитане на дарените суми от абонатите чрез телефонните сметки, превеждане на натрупаните суми по посочена сметка и други.

Относно доставката към абоната:

За доставената електронна съобщителна услуга към абоната, операторът трябва да начисли ДДС (обичайно върху цената на електронната съобщителна услуга, съгласно договорения тарифен план), по общия ред на ЗДДС.

В случай че операторът не удържа от обявената стойност на SMS-a или телефонното обаждане цената на електронната съобщителна услуга, а превежда на организатора цялата обявена стойност като дарение, са възможни две хипотези:

– ако съгласно договореното с организатора, същият заплаща за предоставените към абонатите доставки на електронни съобщителни услуги, е налице възмездна доставка на услуга към абоната, плащането по която е извършено от трето лице (организатора). Облагането с ДДС на доставката в този случай се извършва по общия ред наЗДДС.

– ако операторът не получава възнаграждение за тези услуги, то той извършва безвъзмездна доставка на електронна съобщителна услуга към абоната, за която са приложими разпоредбите на чл. 9, ал. 3 от ЗДДС. Когато операторът извършва услугата безвъзмездно, данъчната основа съгласно чл. 27, ал. 2 от ЗДДС е равна на сумата на направените преки разходи, свързани с извършването й. Начисляването на данъка се извършва. с протокол по чл. 117 от ЗДДС.

Стойността на дарената сума следва да бъде посочена във фактурата към абоната (дарител) на отделен ред като върху същата не се начислява данък.

Относно доставката към организатора:

Независимо от това дали в договора с организатора е уговорено възнаграждение за извършваната от оператора към организатора на кампанията доставка на услуги, същата е облагаема с ДДС:

– когато е уговорено възнаграждение – на основание на чл. 12 от ЗДДС, за която се издава фактура от оператора към организатора;

– когато не е уговорено възнаграждение – на основание на чл. 9, ал. 3 от ЗДДС, за която се издава протокол по реда на чл. 117 от закона.

В заключение, следва да се има предвид, че настоящото указание не урежда случаите на доставки от оператор с по-висока от тази в договорения с абоната тарифен план цена на SMS или телефонно обаждане. По-конкретно то не засяга случаите на провеждане на телевизионни и радио игри, рекламни кампании, концертни и други подобни прояви, при които лицето гласува или участва в играта чрез SMS или телефонно обаждане, т. е. облагодетелства се материално или визуално под каквато и да е форма или начин.

Вашият коментар