ЕС приема списък на одобрените ароматични вещества

Ароматичните вещества в храните ще станат още по-безопасни и ще се регулират от по-прозрачни правила благодарение на два законодателни документа, приети от Европейската комисия. Единствено ароматичните вещества, които фигурират в списъците с одобрени вещества, ще могат да се използват в хранителната промишленост.

 

 

Използвани да променят вкуса и/или мириса на храната, ароматичните вещества отдавна намират безопасно приложение в най-разнообразни храни, например безалкохолни напитки, сладкарски изделия, зърнени закуски, сладкиши и кисели млека. Сега ароматичните вещества са оценени на ниво Европейски съюз (ЕС).

Двата нови законодателни документа ще изяснят и хармонизират употребата на ароматичните вещества в рамките на единния пазар:

  • В първия регламент е предвиден нов, валиден за целия ЕС списък на ароматичните вещества, които могат да бъдат използвани в храни. Той ще се прилага от 22 април 2013 г., като така се дава на промишлеността на ЕС време да се приспособи към новите правила. Всички ароматични вещества, които не са в списъка, ще бъдат забранени след 18-месечен период на постепенно извеждане от употреба.
  • Във втория регламент се предвиждат преходни мерки по отношение на други ароматизанти, като например ароматичните вещества, получени от нехранителни материали. Той ще се прилага от 22 октомври 2012 г.

В новия списък са включени над 2100 разрешени ароматични вещества.Други 400 ще останат на пазара на ЕС, докато Европейският орган за безопасност на храните не приключи оценката им.Те се използват отдавна и вече са били оценени като безопасни от други научни организации.

Условия за разрешаване на ароматичните вещества

Ароматично вещество може да бъде разрешено само ако отговаря на следните условия:

  • наличните научни доказателства сочат, че то не създава риск за здравето на потребителите на равнището на предлаганата употреба;
  • употребата му не води до заблуда на потребителя.

При разрешаването на ароматичните вещества могат да се вземат предвид и други имащи значение фактори.Последните могат да бъдат от етичен или екологичен характер, или да са свързани със съобразяване с традициите.

Националните правоприлагащи органи имат за задача да гарантират, че храните, съдържащи неразрешени ароматични вещества, ще се изтеглят от пазара. Те информират Европейската комисия и другите държави членки за въпросното вещество чрез системата на ЕС за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF).

Вашият коментар