Продължаване на дейността на обявено в ликвидация търговско дружество

ProceduriПроцедурата по продължаване на дейността на обявено в ликвидация търговско дружество има за цел да разясни предпоставките, при които едно прекратено дружество, за което е открито производство по ликвидация, може да продължи своята дейност, както и да разгледа съответните специфики, с които е свързана една такава ситуация, явяваща се по-скоро изключение от нормалното развитие на ликвидационния процес.

 

Основания за възобновяване на търговската дейност

Възможността за връщане на едно прекратено дружество към търговската му дейност е законово регламентирана в чл. 274 от ТЗ. Според съдебната практика нормата на чл. 274 не може да се тълкува разширително, а следва да се тълкува стриктно, така че условията, при които може да се вземе решение за продължаване дейността на дружеството, са:

– когато дружеството е прекратено поради изтичане на срока или по решение на компетентните дружествени органи

ИЛИ

– когато прекратяването на дружеството е в резултат решение на съда (при прекратяване на дружество с ограничена отговорност – по чл. 155, т. 3 от ТЗ, както и на акционерно дружество – по чл. 252, ал. 1, т. 6 от ТЗ)

И

– да не е започнало разпределение на имуществото.

Основанията, при които се прекратява производството по ликвидация и дружеството започва да извършва присъщата за него търговска дейност, са изчерпателно посочени от законодателя, което означава, че решение за възобновяване на дейността не може да се вземе при наличие на други юридически факти, освен посочените по-горе. Обратното би означавало да се даде възможност на съдружниците да преодолеят последиците на принудителната ликвидация, настъпила на някое основание, различно от хипотезите на чл. 155, т. 3 и чл. 252, ал. 1, т. 6 от ТЗ (например, ако дружеството е прекратено със съдебно решение при иск на прокурора поради това, че същото не е съобразило законовата разпоредба за привеждане на капитала му с установения в закона размер и в посочените в закона срокове).

С вземане на решение за продължаване на дейността се преодоляват последиците от прекратяване на дружеството. С факта на прекратяване дружеството преустановява осъществяването на сделките, които са включени в предмета му на дейност, като от този момент нататък започва провеждането на ликвидационния процес, свързан с довършване на текущите сделки, със събиране на вземанията на дружеството, с удовлетворяване на кредиторите и с превръщане на останалото имущество в пари. По време на ликвидацията нови сделки може да бъдат сключвани само ако това се налага от ликвидацията и ако ликвидаторът прецени това за необходимо. Провеждането на процедура по ликвидация е задължителна последица от прекратяването на търговското дружество, като изключенията от това правило са изчерпателно предвидени в закона. Такова изключение е нормата на чл. 274 от ТЗ.

Тук следва да се отбележи, че определеният срок за ликвидация може да бъде продължен, но с това не настъпва последицата, предвидена в чл. 274 от ТЗ, тъй като по този начин дейността на дружеството не се възстановява.

Заявител

Лицето, което е легитимирано да заяви решението за продължаване дейността на дружеството, е ликвидаторът на дружеството.

На основание чл. 15, ал. 1 от ЗТР може да се твърди, че заявител може да бъде и адвокат с изрично пълномощно за представителство пред Агенция по вписванията – Търговски регистър.

Компетентен орган

Органът, който е компетентен да вземе решение за продължаване дейността на дружеството, е Общото събрание на дружеството. По принцип, с прекратяване на дружество се прекратява и дейността на дружествените органите (общо събрание и управител, ако става въпрос за ООД). Дейността на ликвидатора не е заместваща дейността на органите на дружеството, а е насочена само към обслужване на ликвидационното производство – чл. 267 – 273, ал. 1 ТЗ. Само в хипотезата на чл. 274 ТЗ обаче органът „общо събрание“ би могъл да възобнови дейността си и то само за вземане на решение за възобновяване на дружеството. Ликвидаторът само изпълнява волята на общото събрание на съдружниците, като представя решението за вписване.

Компетентният орган, пред когото се заявява за вписване решението за продължаване на дейността, е Агенция по вписванията. Длъжностното лице по регистрацията вписва решението по досието на търговеца, ако са налице всички законови изисквания за това.

Ход на процедурата

Както вече се спомена, продължаването на дейността на дружеството настъпва само в изрично посочените от закона случаи, по решение на Общото събрание (ОС). Решението на ОС се взема (чл. 274, ал. 2 от ТЗ):

1. за акционерното дружество – с мнозинство най-малко 3/4 от представения капитал;

2. в другите търговски дружества – с единодушие.

Съгласно чл. 147 от ТЗ, при ЕООД, съответно чл. 232а от ТЗ – при ЕАД въпросите от компетентността на ОС се решават от едноличния собственик на капитала на дружеството.

В поканата за свикване на ОС трябва изрично да е включен в дневния ред проектът на едно такова решение, което може да бъде оправдано и законосъобразно само ако не е разпределено имуществото между съдружниците.

За решението на ОС, съответно на едноличния собственик на капитала, се съставя протокол в писмена форма.

 

Цялата процедура може да прочетете в базата данни на  Apis Web.

Вашият коментар