Нова Европейска финансова практика – септември 2022 г.

Tax&Financial Standards (T&FSt) – Международни стандарти за финансово отчитане, в сила от 1.01.2022 г. (консолидирана версия), на 4 езика – български, английски, немски и френски

Нови решения

съединени дела С-80/21 – C-82/21 от 8 септември 2022 година

Неравноправни клаузи в потребителските договори – Договори за ипотечен кредит – Последици от установяването на неравноправността на клауза – Погасителна давност – Принцип на ефективност

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Национална съдебна практика, съгласно която, след като установи нищожността на неравноправна клауза, която се съдържа в договор, сключен между потребител и продавач и не води до нищожност на договора в неговата цялост, националният съд може да замести тази клауза с диспозитивна разпоредба. Национална съдебна практика, съгласно която, след като установи нищожността на неравноправна клауза, и води до нищожност на договора в неговата цялост, националният съд може да замести клаузата, или с тълкуване на волята на страните, за да избегне обявяването на нищожността на договора, или с диспозитивна разпоредба от националното право.

Спорове по повод искането на страни по дела, действащи в качеството на потребители, сключените от тях договори за кредит с банковите институции да бъдат обявени за нищожни, тъй като съдържали неравноправни клаузи.

дело С-98/21 от 8 септември 2022 година

Приспадания на данък върху добавената стойност — Включване на холдингово дружество в сделките на дъщерните дружества — Разходи, свързани с непарична вноска на съдружник, направена в дъщерни дружества — Дейности на дъщерни дружества, които в по-голямата част са освободени от данък — Понятия „икономическа дейност“, „данъчнозадължено лице“ и „намеса на холдингово дружество в управлението на дъщерното му дружество“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Холдингово дружество, извършващо последващи облагаеми сделки за дъщерни дружества, няма право да приспада платения ДДС за доставки, които получава от трети лица и внася в дъщерните дружества срещу предоставянето на участие в общата печалба, когато, първо, получените доставки не са в пряка и непосредствена връзка със собствените сделки на холдинговото дружество, второ, тези доставки не са включени в цената на предоставените на дъщерните дружества облагаеми доставки и трето, посочените доставки не са част от общите разходи.

Понятия „икономическа дейност“, „данъчнозадължено лице“ и „намеса на холдингово дружество в управлението на дъщерното му дружество“.

Спор между данъчна служба и W във връзка с отказа да се признае на последното право на приспадане на платения по получени доставки данък върху добавената стойност във връзка с доставките, които са позволили на това дружество да извърши като вноска на съдружник на дъщерните си дружества, като от своя страна те в по-голямата си част извършват освободени от ДДС доставки.

дело С-368/21 от 8 септември 2022 година

Място на възникване на митническото задължение — Данъчно събитие и изискуемост на ДДС при внос — Място на възникване на данъчното задължение — Констатация за неизпълнение на задължение, предвидено от митническото законодателство на Съюза — Определяне на мястото на внос на стоките — Транспортно средство, регистрирано в трета държава и въведено в Европейския съюз в противоречие с митническото законодателство

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Митнически съюз. Данък върху добавената стойност. Място на внос на превозно средство, регистрирано в трета държава и въведено в Съюза в нарушение на митническото законодателство, намиращо се в държавата членка, в която лицето, извършило нарушението на митническите задължения, пребивава и реално използва превозното средство. Превозно средство, включено в икономическия оборот на Съюза.

Спор относно облагането с данък върху добавената стойност при внос на превозно средство, въведено на територията на Европейския съюз в нарушение на митническото законодателство.

дело С-18/21 от 15 септември 2022 година

Процедура за европейска заповед за плащане – 30‑дневен срок за подаване на възражение срещу европейската заповед за плащане – Процедура по преразглеждане – Пандемията от COVID‑19 – Национална правна уредба, предвиждаща прекъсване с няколко седмици на процесуалните срокове по граждански дела

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси. Национална правна уредба относно Ковид-19, с която се прекъсват всички процесуални срокове по граждански дела. Регламент № 1896/2006 допуска към определения 30‑дневен срок за подаване на възражение от длъжника срещу европейска заповед за плащане да се приложи национална правна уредба, която е приета при появата на пандемията от COVID‑19.

Спор между австрийско застрахователно дружество и германския гражданин по повод привеждането в изпълнение на връчената на последния европейска заповед за плащане.

дело С-227/21 от 15 септември 2022 година

Право на приспадане на ДДС по получени доставки — Продажба на недвижима вещ между данъчнозадължени лица — Продавач, за когото е открито производство по несъстоятелност — Национална практика, съгласно която правото на приспадане се отказва на купувача, тъй като знаел или трябвало да знае за затрудненията на продавача да внесе дължимия ДДС по извършената доставка — Измама и злоупотреба с право — Понятие „измама, засягаща финансовите интереси на Европейските общности“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Право на приспадане на ДДС. Обхват на т.нар. съдебна практика относно данъчни измами. Наличие на злоупотреба с право. Отказ да се предостави право на приспадане на ДДС на основание, че получателят на доставката е знаел или е трябвало да знае, че поради финансовото си положение доставчикът няма да е в състояние да внесе възникналия ДДС в държавния бюджет. Облагане с ДДС при прихващане на цената срещу съществуващи задължения.

Понятие „измама, засягаща финансовите интереси на Европейските общности“.

Спор относно отказ да се ползва правото на приспадане на данък върху добавената стойност (ДДС) поради твърдяна злоупотреба с право.

дело С-669/20 от 15 септември 2022 година

Координиране на процедурите за възлагане на някои поръчки за строителство, доставки и услуги – Задължение за извършване на проверка за наличието на оферта с необичайно ниска стойност – Предвиден в националното законодателство критерий за преценка дали дадена оферта е с необичайно ниска стойност – Изискване за наличие на минимум три оферти – Съдебен контрол

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Процедури за възлагане на някои поръчки за строителство, доставки и услуги. Определяне на критерий за оценка на оферта с необичайно ниска стойност. Наличие на най-малко три оферти. При съмнение, че дадена оферта е с необичайно ниска стойност, възлагащите органи са длъжни да проверят дали това действително е така, като вземат предвид всички релевантни елементи без в това отношение да имат значение невъзможността за прилагане на предвидените за целта в националното законодателство критерии и броят на подадените оферти.

Спор по повод на решение за класиране на оферентите и за избор на изпълнителя на обществена поръчка.

дело С-330/21 от 22 септември 2022 година

Данък върху добавената стойност — Възможност за държавите членки да прилагат намалена ставка на ДДС за някои доставки на стоки и услуги — Фитнес центрове — Индивидуална или групова инструкторска помощ — Понятия „използване на спортни съоръжения“ и „единна доставка“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Доставка на услуги, които се състоят в предоставянето на право на използване на спортните съоръжения на фитнес център и оказването на индивидуална или групова инструкторска помощ, може да се облага с намалена ставка на ДДС, когато тази инструкторска помощ е свързана с използването на съоръженията и е необходима за упражняването на спорт или когато е съпътстваща.

Понятия „използване на спортни съоръжения“ и „единна доставка“.

Спор между дружество, което стопанисва фитнес център, и Белгийската държава по повод на прилагането на намалената ставка на данъка върху добавената стойност по отношение на дейностите на това дружество.

дело С-335/21 от 22 септември 2022 година

Неравноправни клаузи в потребителските договори – Съкратено производство за изпълнение на вземания за адвокатски възнаграждения – Евентуален неравноправен характер на клаузите в споразумение относно възнагражденията – Национална правна уредба, която не предвижда възможност за съдебен контрол – Заблуждаваща търговска практика – Договор между адвокат и негов клиент, с който на клиента се забранява да оттегля иска си без знанието или против съвета на адвоката, а при неспазване на забраната се предвижда финансова неустойка – Понятие „основен предмет на договора“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Национална правна уредба на съкратено производство за изпълнение на вземане за адвокатски възнаграждения, съгласно която решение по предявеното срещу клиента потребител искане постановява несъдебен орган, а участието на съда е предвидено едва на етапа на евентуалното преразглеждане. Клауза от договор, сключен между адвокат и негов клиент, съгласно която клиентът се задължава да следва указанията на адвоката, да не действа без знанието му или против съвета му и да не оттегля сам иска по делото, за което го е наел, като в противен случай се предвижда финансова неустойка.

Спор между адвокат и неговата клиентка, възникнал след неплащане на претендираните възнаграждения за предоставени й правни услуги.

дело С-538/20 от 22 септември 2022 година

Свобода на установяване — Избягване на двойното данъчно облагане чрез освобождаване от облагане на доходите на чуждестранното място на стопанска дейност — Приспадане на окончателните загуби, формирани чрез чуждестранно място на стопанска дейност — Държава, която се е отказала от правомощието си за данъчно облагане по силата на спогодба за избягване на двойното данъчно облагане — Сходство на положенията

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Корпоративен данък. Данъчен режим на държава членка, по силата на който местно за тази държава дружество не може да приспада от облагаемата си печалба окончателните загуби, формирани чрез негово място на стопанска дейност в друга държава членка, в случай че по силата на спогодба за избягване на двойното данъчно облагане държавата членка, за която това дружество е местно лице, се е отказала от правомощието си да облага финансовия резултат.

Спор между данъчна служба и W, акционерно дружество, установено в Германия, по повод отказа на първата да вземе предвид за целите на изчисляването на дължимия от това дружество данък в тази държава членка загубите, формирани чрез място на стопанска дейност на посоченото дружество в Обединеното кралство, което място на стопанска дейност е закрито през същата година.

 

 

Коментарите са затворени.