Европесйката Комисия предлага създаването на модерна система за граничен контрол

photo_big_821146Европейската комисия представи своето преработено предложение за регламент за създаване на Система за влизане/излизане, с която да се ускорят, улеснят и укрепят процедурите за граничен контрол за граждани на държави извън ЕС, които пътуват до ЕС, съобщават от пресцентъра на Комисията у нас.

 

 

 

С предложената Система за влизане/излизане ще се даде възможност за ефективно управление на разрешените кратки престои, повишено ниво на автоматизация на граничните проверки и по-добро разкриване на документни измами и измами със самоличност. Системата ще се прилага за всички граждани на държави извън ЕС, които са допуснати за кратък престой в Шенгенското пространство (не повече от 90 дни в рамките на всеки период от 180 дни).

В нея ще се регистрират името, видът на документа за пътуване и биометричните данни, както и датата и мястото на влизане и излизане. Това ще улесни преминаването на границите от добросъвестни пътници, откриването на лица, пресрочили разрешения срок на престой и разкриването на самоличността на лицата без документи в Шенгенското пространство. В системата ще се записват също така откази за влизане.

Системата за влизане/излизане ще замени настоящата система за ръчно подпечатване на паспортите, което отнема време, не предоставя надеждни данни относно преминаването на границата, не позволява откриването на лица, пресрочили разрешения срок на престой, и не предвижда отговор в случаи на загуба или унищожаване на документи за пътуване.

В предложената система се съхраняват буквено-цифрови и биометрични данни (комбинация от четири пръстови отпечатъка и портретна снимка). В съответствие с правилата на ЕС за защита на данните са предвидени подходящи гаранции за защита на данните и стриктни права за достъп. Системата се състои от централна база данни, свързана с национални входни пунктове. Ще бъде създадена оперативна съвместимост между системата и Визовата информационна система (ВИС). В проекта за регламент се предвижда правоприлагащите органи на държавите членки и Европол да имат достъп до Системата за влизане/излизане при строго определени условия.

Пакетът също така включва преработено предложение за регламент за изменение на Кодекса на шенгенските граници, за да се отчетат техническите промени, произтичащи от предложената Система за влизане/излизане. С тези промени ще се предостави достъп за гражданите на трети държави до системи за самообслужване и електронни врати, което ще позволи автоматизираната обработка на някои стъпки от процеса на проверка и създаването на национални програми за регистрирани пътници от държавите членки, които желаят да ги прилагат.

В представеното успоредно с това Съобщение „По-надеждни и по-интелигентни информационни системи в областта на границите и сигурността“ се проучва въпросът как информационните системи могат да станат по-ефективни и ефикасни за подобряването на управлението на външните граници и за засилването на вътрешната сигурност в ЕС. В съобщението се разглеждат начините за подобряване на съществуващите системи, посочва се наличието на пропуски, подчертава се ключовото значение на оперативната съвместимост (като същевременно се зачитат гаранциите за защита на данните).

За повече информация

 

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Система за влизане/излизане (EES) с цел регистриране на данните относно влизането и излизането и данните относно отказа за влизане на граждани на трети държави, преминаващи външните граници на държавите ― членки на Европейския съюз, за определяне на условията за достъп до Системата за влизане/излизане за целите на правоприлагането и за изменение на Регламент (ЕО) № 767/2008 и Регламент (ЕС) № 1077/2011

Приложение

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 399/2016 по отношение на използването на Системата за влизане/излизане (EES)

Коментарите са затворени.