Полезно в ДВ (бр. 2 от 05.01.2024 г.)

В „Държавен вестник“, бр. 2 за 2024 г., е обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Измененията са в няколко направления:

– осигуряване на възможност за провеждане на следдипломно обучение във Военномедицинската академия на специалисти по здравни грижи;

– уеднаквяване на правата на обучаемите военнослужещи с тези на слушателите, курсантите и кадетите,  посредством освобождаване от такси за обучение;

 – осигуряване на гаранции за компенсиране на направените от Министерството на отбраната разходи чрез поемане на задължение от завършилите военно обучение да изпълняват военна служба за определен период от време;

– създаване на условия за по-ефективно окомплектоване на военните формирования и по-високо равнище на социалния пакет за военнослужещите.

В същия брой е обнародвана и Наредба за изискванията към чистите превозни средства, с която се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2019/1161 за изменение на Директива 2009/33/ЕО за насърчаване на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства.

Целта е да се намали отрицателното въздействие на автомобилния транспорт върху околната среда и здравето на хората посредством определяне на изисквания към чистите превозни средства, които да се прилагат при възлагане на обществени поръчки, свързани с доставка и използване на превозни средства от конкретни категории.  Дадена е дефиниция за „чисто превозно средство“ и са посочени пределните стойности на емисиите. При възлагане на обществени поръчки за доставка на пътни превозни средства от категории M1, M2, M3, N1, N2 и N3, определени в чл. 149, ал. 1 от Закона за движението по пътищата, както и за услуги по приложение № 21 от Закона за обществените поръчки и за услуги за превози по автобусни линии съгласно Регламент (ЕО) № 1370/2007, възложителите следва да поставят изисквания, които гарантират, че превозните средства, които се доставят или използват при предоставяне на услугите, отговарят на критериите за чисти превозни средства.

Коментарите са затворени.