Държавен вестник бр. 11 от 09.02.2016 г.

Държавен вестник, брой 11 от 09.02.2016 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за персонални промени в Министерския съвет на Република България2
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа2
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа2

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23 от 04.02.2016 г. за изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й2
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18 на МС от 2.02.2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й2
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24 от 04.02.2016 г. за изменение на Наредбатa за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България, приета с Постановление № 280 на Министерския съвет от 1998 г.23
НАРЕДБА за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България23

Министерство на икономиката

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Центъра на промишлеността на Република България в Москва, Руска федерация24
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Центъра на промишлеността на Република България в Москва, Руска федерация24

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА № 2 от 03.02.2016 г. за условията и реда за регистрация на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника24
НАРЕДБА № 7 от 23.03.2010 г. за условията и реда за регистрация на земеделска техника, горска техника и машини за земни работи28
НАРЕДБА № 3 от 03.02.2016 г. за извършване на техническите прегледи на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника32
НАРЕДБА № 20 от 27.05.2003 г. за извършване на технически прегледи за проверка на техническата изправност на земеделската и горската техника и машините за земни работи34
НАРЕДБА № 4 от 03.02.2016 г. за реда за пускане на пазара на употребяваната техника по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника36
НАРЕДБА № 24 от 28.02.2006 г. за реда за пускане на пазара на употребявана земеделска и горска техника и машини за земни работи37
НАРЕДБА № 5 от 03.02.2016 г. за периодичните проверки на оборудването за прилагане на продукти за растителна защита41
НАРЕДБА № 4 от 9.02.1996 г. за контрол на техниката за растителна защита и торене44

Министерство на отбраната

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-15 от 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия66
НАРЕДБА № Н-15 от 27.04.2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от Министерствотона отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра66

Министерство на туризма
Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА № 2 от 29.01.2016 г. за условията и реда за сертифициране на „балнеолечебен център“, „СПА център“, „уелнес център“ и „таласотерапевтичен център“67

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица откомисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд – Велико Търново, и Административния съд – Велико Търново, за 2016 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи по чл. 9 от Наредба № Н-1 от 2014 г. за съдебните преводачи за 2016 г. за съдебния район на Окръжния съд – Велико Търново, и Административния съд – Велико Търново
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица откомисията по чл. 401, ал. 3 ЗСВ за съдебниярайон на Окръжния и Административния съд – Видин, за 2016 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица откомисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд – Враца, и Административния съд – Враца, за 2016 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи за съдебния район на Окръжния съд – Враца, и Административния съд – Враца, за 2016 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица откомисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Габрово, за 2016 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Габрово, за 2016 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица откомисията по чл. 401 ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Кърджали, за 2016 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица откомисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Кюстендил, за 2016 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Кюстендил, за 2016 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица откомисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Ловеч, за 2016 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица откомисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Пазарджик, за 2016 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи (Наредба № Н-1 от 2014 г. за съдебнитепреводачи) за съдебния район на Окръжния иАдминистративния съд – Пазарджик
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица откомисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ при Окръжния съд – Пловдив, и Административния съд – Пловдив, за 2016 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ приОкръжния съд – Пловдив, и Административния съд – Пловдив, за 2016 г.

 

Коментарите са затворени.