ЕС финансира иновации в областта на железопътния транспорт

images (1)Европейската комисия одобри новото публично-частно партньорство „Shift2Rail“ за инвестиции в размер на около 1 млрд. евро в научни изследвания и иновации, чиято цел е превозване на повече пътници и товари по европейските железопътни линии, предадоха от пресцентъра на Комисията. Железопътният транспорт е сред най-ефективните и благоприятни за климата видове транспорт. В момента обаче по европейските ж. п. линии ежегодно се извършват само 10 % от товарните превози и 6 % от пътническите превози.

 

„Shift2Rail“ е амбициозно публично-частно партньорство, което ще ръководи 7-годишна работна програма за целенасочени изследвания и иновации в подкрепа на развитието на по-добри железопътни услуги в Европа. С негова помощ ще бъдат постигнати технологични пробиви и ще се ускори пускането им на пазара.

С „Shift2Rail“ Комисията увеличава повече от три пъти финансирането си за научни изследвания и иновации в областта на железопътния транспорт — 450 млн. евро (2014-2020 г.) в сравнение със 155 млн. евро за предходния период. Към тази сума ще се прибавят 470 млн. евро от железопътната индустрия. Нетните печалби от този дългосрочен подход на сътрудничество ще подпомогнат значително иновациите в железопътния сектор в сравнение с предишното съфинансиране на отделни проекти.

„Shift2Rail“ цели да осигури: намаляване с до 50 % на разходите в рамките на жизнения цикъл на железопътния транспорт (т. е. разходи за изграждане, експлоатация, поддръжка и обновяване на инфраструктурата и подвижния състав); цялостно увеличаване на капацитета до 100 %; общо повишаване на надеждността с до 50 % в различните сегменти на пазара на железопътни услуги.

Научните изследвания и иновациите ще бъдат насочени към пет ключови области:

подобряване на качеството на услугите — тук усилията ще се насочат към разработване на ново поколение влакове с висок капацитет, които са икономични и надеждни;

повишаване на капацитета и осигуряване на движението на повече влакове по едни и същи линии – това ще доведе до разработване на по-интелигентни системи за управление и контрол на трафика;

осигуряване на надеждна, висококачествена инфраструктура, включително намаляване на шума от коловоза, намаляване на разходите и разработване на интелигентна поддръжка;

предоставяне на интегрирани услуги за закупуване на билети и продукти за планиране на маршрута — това ще доведе до разработване на новаторски услуги ирешения в областта на ИКТ;

разработване на по-добри решения в областта на логистиката и интермодалниятоварен транспорт, така че да има по-добри връзки между железопътния транспорт и другите видове транспорт.

Създаването на смесено железопътно предприятие — публично-частно партньорство, наречено „Shift2Rail“ — ще позволи обединяването на публични и частни ресурси, които да бъдат насочени към изследователски дейности, които са решаващи за изграждането на единно европейско железопътно пространство и за подкрепата за конкурентоспособността на железопътния сектор като цяло, създаването на работни места и повишаването на износа. В проекта практически ще участват всички европейски доставчици в областта на железопътния сектор, включително иновативни малки и средни предприятия. Целта е да се ускори разработването на нови технологии и пускането им на пазара. В него ще се включат дружества, които оперират или управляват железопътна инфраструктура, за да са гарантира, че изследователските дейности са съобразени с нуждите на пазара. В момента производителите на железопътно оборудване Alstom, Ansaldo STS, Bombardier, Siemens, Thales и CAF, както и дружествата за управление на инфраструктура Trafikverket и Network Rail вече са потвърдили, че ще участват с поне по 30 млн. евро в инициативата „Shift2Rail“ (общо 270 млн. евро).

Европа е изправена пред сериозни предизвикателства, що се отнася до нарастващите задръствания, увеличения трафик и нуждата от изграждане на устойчиви транспортни връзки за подпомагане на икономическия растеж.

Въпреки положителните промени на някои пазари, железопътният сектор е в стагнация или бележи спад в много страни от ЕС. Средният дял на железопътните пътнически превози във вътрешния транспорт на ЕС е останал повече или по-малко непроменен от 2000 г. — на равнище около 6 %, докато делът на железопътните товарни превози е спаднал от 11,5 % до 10,2 %.

В отговор на това Европейската комисия предприема три ключови действия:

1. Голям пакет от мерки за преструктуриране на железопътния пазар в Европа (4-ти пакет за железопътния транспорт).

2. Утрояване на инвестициите в европейската инфраструктура от сегашните 8 млрд. евро на 26 млрд. евро за периода 2014-2020 г. Над 80 % от тази сума ще бъде за железопътния транспорт.

3. Утрояване на инвестициите в научни изследвания и иновации в областта на железопътния транспорт, най-вече в рамките на новата програма „Shift to Rail“.

Вашият коментар