Държавен вестник бр. 108 от 17.12.2013 г.

Държавен вестник, брой 108 от 17.12.2013 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България
ЗАКОН за чужденците в Република България
ЗАКОН за българското гражданство

Президент на републиката

УКАЗ № 238 за награждаване на проф. д-р Франсис Джеймс Томсън с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 279 от 12.12.2013 г. за изменение на Правилника за прилагане на Закона за Министерството на вътрешните работи, приет с Постановление № 126 на Министерския съвет от 2006 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за Министерството на вътрешните работи
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на болница „Лозенец“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 280 от 12.12.2013 г. за изменение и допълнение на Наредбата за задължителните общи условия за сигурност на автоматизираните информационни системи или мрежи, в които се създава, обработва, съхранява и пренася класифицирана информация, приета с Постановление № 99 на Министерския съвет от 2003 г.
НАРЕДБА за задължителните общи условия за сигурност на автоматизираните информационни системи или мрежи, в които се създава, обработва, съхранява и пренася класифицирана информация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 281 от 12.12.2013 г. за изменение на Наредбата за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите, приета с Постановление № 101 на Министерския съвет от 2008 г.
НАРЕДБА за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 282 от 12.12.2013 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, приет с Постановление № 23 на Министерския съвет от 2008 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 283 от 12.12.2013 г. за изменение на Постановление № 131 на Министерския съвет от 2012 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерството на вътрешните работи
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 131 на МС от 27.06.2012 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерството на вътрешните работи
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 284 от 12.12.2013 г. за изменение на Постановление № 1 на Министерския съвет от 2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 на МС от 9.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 285 от 13.12.2013 г. за внасяне на допълнителни средства в централния бюджет за 2013 г. от държавни предприятия и еднолични търговски дружества с държавно участие в капитала
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 287 от 14.12.2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерския съвет за 2013 г.
РЕШЕНИЕ № 771 от 10.12.2013 г. за отчуждаване на части от имоти – частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на обект „АМ „Хемус“ СОП – пътен възел „Яна“ от км 0+000 до км 8+460, подобекти: Събиратели – изпарители за дъждовни води и аварийни резервоари за депониране на замърсители при залпов разлив, разположени в участъците между км 2+180 и км 2+440 и между км 3+100 и км 3+360 ; Препроектиране на селскостопански път на км 1+990, попадащ във водното препятствие – нов км 1+965; Реконструкция на ЕЛ 110 kVпри км 1+649 и реконструкция на Деривация при км 5+378 и Пътна връзка, осигуряваща обслужване и достъп до газоразпределителна станция Кремиковци“ на територията на област София
РЕШЕНИЕ № 775 от 12.12.2013 г. за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2014 г.

Министерство на регионалното развитие

КОНВЕНЦИЯ за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, подписана на 8 септември 1976 г. във Виена

Министерство на външните работи

МЕМОРАНДУМ за сътрудничество в областта на европейската и евроатлантическата интеграция между правителството на Република България и правителството на Република Косово

Изпълнителна агенция по горите към министерството на земеделието и храните

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Опитна станция за бързорастящи горскодървесни видове, гр. Свищов
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Опитна станция по дъбовите гори, гр. Бургас
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Национална научноизследователска станция по ловно стопанство, биология и болести на дивеча, гр. София

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

ПРАВИЛНИК за изменение на Правилника за организацията и дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Министерство на вътрешните работи

ИНСТРУКЦИЯ за изменение на Инструкция № Iз-2295 от 2012 г. за организацията на дейността в Министерството на вътрешните работи по териториалното обслужване на гражданите
ИНСТРУКЦИЯ № Iз-2295 от 2012 г. за организацията на дейността в Министерството на вътрешните работи по териториалното обслужване на гражданите

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Съобщение на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. февруари 2014 г.

 

Вашият коментар