ЕК прие нов регламент относно минималната помощ в първичното селскостопанско производство

635064836558141250добитъкЕвропейската комисия прие регламент, с който се цели определяне на по-висок таван и уточняване на определението за минимална помощ (помощ de minimis), за която може да се смята, че не представлява държавна помощ. Досега, по силата на Регламент (ЕО) № 1535/2007, се считаше, че помощта, която не надвишава 7 500 евро на бенефициер за период от три бюджетни години, нито определения за всяка държава членка таван от 0,75% от стойността на селскостопанското производство, не нарушава или не застрашава конкуренцията.

 

С новия регламент, който ще се прилага от 1 януари 2014 г., сумата на бенефициер се увеличава на 15 000 евро за период от три бюджетни години, а таванът за всяка държава членка — на 1% от стойността на селскостопанското производство. Освен това се определят по-изчерпателно видовете помощ, попадащи в обхвата на регламента.

Конкуренцията е един от основните двигатели на растежа, а поддържането на система на свободна и ненарушавана конкуренция е един от основните принципи на Европейския съюз (ЕС). С политиката на ЕС в областта на държавната помощ се цели да се гарантира свободна конкуренция, ефективно разпределение на ресурсите и единство на европейския пазар като същевременно се спазват поетите от Съюза международни ангажименти. Предоставянето на държавни помощи в селскостопанския сектор се ръководи от три различни принципа:

спазване на основните принципи на политиката в областта на конкуренцията;

съгласуваност с общите политики на Съюза в областта на селското стопанство и на развитието на селските райони;

съвместимост с международните ангажименти на Съюза, и по-специално със Споразумението за селското стопанство на СТО.

Тези различни принципи са намерили израз в правни инструменти, приложими единствено в селскостопанския сектор:

Насоки на Общността за държавните помощи в секторите на земеделието и горското стопанство 2007—2013 г.;

регламент относно груповото освобождаване в селскостопанския сектор;

специфична за селскостопанския сектор държавна помощ, предвидена в регламента относно формулярите за уведомление [част III, точка 12, букви а)—у) от приложение І към Регламент (ЕО) № 794/2004;

регламент относно помощите de minimis в селскостопанския сектор.

Срокът на действие на тези актове изтича на 31 декември 2013 г. и понастоящем те се преразглеждат в рамките на инициативата на Комисията да се модернизира държавната помощ и с оглед на новите правила, които ще се прилагат в областта на селското стопанство и развитието на селските райони съгласно многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г.

През 2013 г. Комисията организира обществена консултация във връзка с преразглеждането на правилата относно държавната помощ, което позволи на всички заинтересовани страни да се произнесат по необходимите промени и да коментират проекта на новия регламент относно груповото освобождаване в селскостопанския сектор.

Този нов регламент обаче, както и новите насоки все още няма да са влезли в сила в началото на 2014 г. През ноември 2013 г. чрез съобщение  Комисията продължи срока на прилагане на действащия понастоящем регламент относно освобождаването в селскостопанския сектор и на насоките до 30 юни 2014 г.

Вашият коментар