Присъда на РС – Пловдив по делото на съдия Тодорова срещу министър Цветанов

PractikaСпоред Районен съд Пловдив като „позорно обстоятелство“ се приемат онези конкретни факти и обстоятелства, чието разгласяване е опасно за доброто име на личността, те са недостойни и укорими от гледна точка на общоприетия морал, като могат да се отнасят до минало и настоящо поведение, до служебни и обществени прояви или такива от личния живот, както и отрицателни качества, които характеризират човек негативно пред обществото. За да е налице престъплението клевета е необходимо да са направени твърдения с конкретно съдържание, които да носят информация за точно определено обстоятелство, време, място, лице, явление. Към тях не се включват общи съждения, мнения, предположения, оценки, като тези факти трябва обективно да бъдат съобщени, а не – да се извеждат например чрез интерпретации или други форми на субективна психическа дейност.

Присъда № 350 от 18.10.2012 г. на РС – Пловдив по н. ч. х. д. № 1601/2012 г., 19-ти нак. с-в, докладчик съдията Екатерина Роглекова

 

ПРИСЪДИ:

ПРИЗНАВА подсъдимия Ц. Г. Ц. – роден на ***г в гр. С., живущ ***, българин, български гражданин, женен, работещ, с висше образование, неосъждан, ЕГН ********** ЗА НЕВИНЕН в това на 24.01.2012 г. в гр. С. в качеството си на длъжностно лице – министър на вътрешните работи и вицепремиер на Република България по повод изпълнение на службата му публично и по друг начин – в предаването на „БТВ Медия груп“ ЕАД – „Тази сутрин“ да е разгласил позорни обстоятелства за М. С. Т. с ЕГН ********** в качеството й на длъжностно лице – съдия при и по повод изпълнение на службата й и в качеството й на представител на обществеността – председател на Управителния съвет на Съюза на съдиите в България при и по повод изпълнение на функцията й и от клеветата да са настъпили тежки последици, като на въпрос, зададен му от водещата А. Ц. по повод на интервюто му от 23.01.2012 г. във в. „24 часа“ – „Скандал с шефката на Съюза на съдиите М. Т. Вие я обвинихте, че покровителства едва ли не престъпността, организираната престъпност и мафията?“, е отговорил „Абсолютно! Абсолютно!“, след което е заявил: „Има подходи, които се прилагат в съдебната система от подобни съдии, които всъщност са в услуга не на обществото, не на тези, които плащаме данъците си, за да издържаме съдебната система, а всъщност те подкрепят точно организираната престъпност“ – престъпление по чл. 148, ал. 2 вр. с ал. 1, т. 1т. 2т. 3 и т. 4 във връзка с чл. 147, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 304 от НПК ГО ОПРАВДАВА по така повдигнатото му обвинение.

ОСЪЖДА на основание чл. 190, ал. 1 от НПК частната тъжителка М. С. Т. ***, да заплати на подсъдимия Ц. Г. Ц. *** направените от него по делото разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 500 лв.

ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

МОТИВИ

по НЧХД № 1601/2012 г. по описа на Пловдивски районен съд, ХIХ н. с.

Настоящото производство е образувано по тъжба на М. С. Т. ***, против Ц. Г. Ц. ***, като същият е обвинен в извършване на престъпление по чл. 148, ал. 2 вр. ал. 1, т. 1т. 2т. 3 и т. 4 във вр. с чл. 147, ал. 1 от НК – за това, че на 24.01.2012 г. в гр. С., в качеството си на длъжностно лице – м. в. р. и В. на Р. Б., по повод изпълнение на службата му, публично и по друг начин – в предаването на „БТВ Медия груп“ ЕАД – „Тази сутрин“ е разгласил позорни обстоятелства за М. С. Т. с ЕГН ********** в качеството й на длъжностно лице – С., при и по повод изпълнение на службата й и в качеството й на представител на обществеността – П. на У. С. на С. С. Б., при и по повод изпълнение на функцията й и от клеветата са настъпили тежки последици, като на въпрос, зададен му от водещата А. Ц., по повод на интервюто му от 23.01.2012г във вестник „24 часа“ – „Скандал с шефката на С. на с. М. Т. Вие я обвинихте, че покровителства едва ли не престъпността, организираната престъпност и мафията?“, е отговорил „Абсолютно! Абсолютно!“, след което е заявил: „Има подходи, които се прилагат в съдебната система от подобни съдии, които всъщност са в услуга не на обществото, не на тези, които плащаме данъците си, за да издържаме съдебната система, а всъщност те подкрепят точно организираната престъпност“.

Повереникът на частния тъжител Т. – адв. Д. заявява, че поддържа отразената в тъжбата фактическа обстановка, както и правната квалификация на деянието, поради което пледира за осъдителна присъда, с която подс. Ц. да бъде признат за виновен в това, че е извършил престъплението, за което е предаден на съд. Същата твърди, че е несъмнено установено, че към момента на деянието доверителката й е С. в Софийски градски съд, както и П. на У. С. на С. С. Б.

В подкрепа на аргументите си за постановяване на осъдителна присъда, адв. Д. акцентира на публикуваното във вестник „24 часа“ на 23.01.2012 г. интервю на ж. С. Р. с подс. Ц., под заглавие: „Най-големият ни критик бави дело срещу мафията“ и с подзаглавие: „Дали С. М. Т. не обслужва организираната престъпност“. Повереникът посочва, че в интервюто м. в. р. обсъжда работата на доверителката й като С. по конкретно дело, излага вижданията си за причините за забавянето при изготвяне на мотивите, като твърди, че според подсъдимия, поведението на С. Т. дава основание за създаване на благоприятна среда в полза на организираната престъпност и за изграждане за предположение за „схемите за функционирането на така наречения Октопод в съдебната система“. Адв. Д. подчертава, че според м. на в. р. „подобни неща деморализират съда и хвърлят тъмно петно върху него“. Тя приема, че от публикацията е видно, че подс. Ц. съзнавал позорния характер на твърденията си, т. к. изрично заявил, че се извинява, ако редовите съдии са се засегнали, като уточнил, че коментира конкретни случаи – „Сега давам пример с П. на с. на с. г-жа М. Т.“. Според повереника тези думи означават, че всички твърдения се отнасят за тъжителката М. Т. като С., но и в качеството й и на П. на У. С. на С. С. Б.

По-нататък в пледоарията си, адв. Д. се спира на обстоятелството, че на следващия ден – 24.01.2012 г. подс. Ц. Ц. е бил гост в предаването „Тази сутрин“ на БТВ, когато на въпрос на водещата А. Ц. – „Скандал с шефката на с. на с. М. Т. Вие я обвинихте че покровителства, едва ли не, престъпността, организираната престъпност и мафията“, м. на в. р. отговорил: „Абсолютно! Абсолютно!“, а след това продължил: „Има подходи, които се прилагат в съдебната система от подобни съдии, които всъщност са в услуга не на обществото, не на тези, които плащаме данъците си, за да издържаме съдебната система, а всъщност те подкрепят точно организираната престъпност“. Повереникът отстоява позицията, че посочените цитати от интервюто по БТВ, разгледано в контекста на изявата на м. на в. р. Ц. Ц. от предния ден, недвусмислено установяват, че подсъдимият съзнателно е уронил престижа на тъжителката Т. в качеството й на С. и П. на У. С. на С. С. Б., като е разгласил за нея позорни обстоятелства, с цел тя да престане да изразява публично становищата си, в които според подс. Ц. се изразяват критика към МВР.

Според адв. Д., от представените по делото доказателства ставало ясно, че подсъдимият е разпространил неверни обстоятелства, защото не е имал никакво фактическо основание да твърди, че доверителката й покровителства организираната престъпност. Същата изразява становище, че неговото изявление почива на разгледаното под П. на С. Т. дело срещу подсъдимия М. – НОХД № С 328/2008 г. по описа на СГС, след което анализира задълбочено и подробно посоченото дело – обвиненията, за които М. е бил предаден на съд, хронологията на развитието на делото, постановеният краен съдебен акт. Адв. Д. обсъди представените в тази насока писмени доказателства по делото, като направи заключение, че твърденията на м. на в. р. са несъстоятелни и подс. М. всъщност е бил толериран от прокуратурата и полицията, докато състава, П. стван от доверителката й го е осъдил на 8 години лишаване от свобода и 60 хил. лв. глоба.

Според повереника на частния тъжител, мотивите на подс. Ц. Ц. да разгласи клеветнически твърдения спрямо С. М. Т., са публично известни и в основата им е обстоятелството, че Т. нееднократно публично е отправяла критики към м. на в. р. За доказателство на изложената теза се приемат приложените към делото писма и становища на С. С. Б., които са подписани от М. Т. в качеството й на П. на този съюз.

Адв. Д. пледира, че в конкретния случай най-осъдителното е, че подсъдимият е В., т. е. длъжностното лице, което по дефиниция разполага с информация за организираната престъпност и мафията. Именно поради това, според повереника, клеветническите твърдения сочат на завишена степен на обществена опасност на твърдяното престъпление, като обстоятелството, че позорните твърдения са насочени срещу М. Т. като С., който решава и дела, свързани с организираната престъпност, води до тежки последици за нея по смисъла на чл. 148, ал. 2 от НК.

Повереникът счита, че инкриминираните реплики не са изказано мнение от подсъдимия, защото мнението е оценка, субективно виждане, а Ц. е изложил твърдения и то позорни. В такъв случай адв. Д. поддържа тезата, че когато подсъдимият твърди позорни обстоятелства, той трябва да ги докаже, ако иска да се оневини – а именно, че С. Т. покровителства организираната престъпност, което не е сторено.

С оглед на изложените аргументи, повереникът на частния тъжител призовава съда да признае за виновен подс. Ц. по повдигнатото му обвинение, като му се наложи наказанието, предвидено в закона. Претендират се направените по делото разноски.

Частният тъжител М. Т., редовно призована, не се явява в съдебно заседание.

По делото няма предявен граждански иск.

Защитникът на подс. Ц. – адвокат Д., пледира за постановяване на оправдателна присъда, с която подсъдимият да бъде признат за невинен, в това да е извършил престъплението, за което се обвинява. В подкрепа на изразената теза, защитникът посочва като аргумент, че от събраните по делото доказателства не може да се установи по категоричен и безспорен начин, че подзащитният й е осъществил състава на престъплението, за което е обвинен, тъй като в частната тъжба като инкриминирано деяние е въздигнато „разгласяване на позорни обстоятелства“, но не са посочени кои са неверните, респективно позорни обстоятелства, а и същите не могат да се изведат от обстоятелствената част на тъжбата. Според адв. Д. от начина на формулиране на диспозитива може да се предположи, че изпълнителното деяние е осъществено чрез думите „Абсолютно! Абсолютно!“ и „Има подходи, които се прилагат в съдебната система от подобни съдии, които всъщност са в услуга не на обществото, не на тези, които плащаме данъците си, за да издържаме съдебната система, а всъщност те подкрепят точно организираната престъпност. „, като това не замества изискването за конкретност на обвинението. Защитникът твърди, че описаните реплики са извадени от контекста на проведеното интервю, като частната тъжителка е направила своя субективна интерпретация на същите. Според адв. Д. първата фраза „Абсолютно! Абсолютно!“ сама по себе си не е никакво позорно обстоятелство, а във въпроса на водещата А. Ц. се съдържа фразата „едва ли не“, който израз не може да се интерпретира като конкретно твърдение, изявление, съдържащо конкретно обстоятелство, че частната тъжителка покровителства организираната престъпност и мафията. В тази връзка се подчертава, че в константната съдебна практика предмет на клевета могат да бъдат твърдения с конкретно съдържание, които носят информация за конкретно деяние по време, място, лице, а не да се произвеждат чрез интерпретации.

Пълните мотиви на съда може да прочетете в системата Apis web

По отношение на втория израз – „Има подходи, които се прилагат в съдебната система от подобни съдии, които всъщност са в услуга не на обществото, не на тези, които плащаме данъците си, за да издържаме съдебната система, а всъщност те подкрепят точно организираната престъпност. “ защитникът пледира, че в него също липсва конкретика по отношение на време, място, лице, а и липсва адресат на изявлението. За същата е очевидно от цялостния прочит на интервюто, че става въпрос за критика на работа на съдии, тъй като забавянето на дела не може да бъде в интерес на българското общество, още повече че министърът на вътрешните работи се е позовал на публично известни факти, свързани с проверка на инспектората във ВСС. Адв. Д. приема, че казаното от него както във в. „24 часа“, така и по БТВ е целяло да даде гласност и да насочи вниманието към проблемите на съдебната система.

Защитата акцентира, че никъде в процесното интервю или във вестник „24 часа“, не се съдържат изрази „С. Т. покровителства умишлено организирана престъпност или мафията“, а се говори от страна на подзащитния й за работата на частната тъжителка и по – конкретно, че тя не изпълнява служебните си задължения и необосновано според него забавяла съдебни актове. Защитава се позицията, че в проведеното интервю ясно се изяснявало, че подс. Ц. дава негативна оценка на работата на частната тъжителка като С. и забавянето на мотиви по съдебни дела, както и че му било известно, че по отношение на С. Т. са предприети процедури по търсене на дисциплинарна отговорност. За да докаже това свое твърдение адвокат Д. се спира на изразите, „Г-жо Ц., вие ако не си напишете вашето изказване в сутрешния блок, ще бъдете наказана“. „Ами да, защото тя ще си свърши работата“.

Пълният текст на мотивите може да прочетете в системата Apis Web

Едно мнение по „Присъда на РС – Пловдив по делото на съдия Тодорова срещу министър Цветанов

  1. Pingback: Крумовите закони и техният аналог в настоящето | Aдвокат Росен Димитров - гр. Пловдив

Вашият коментар