Държавен вестник бр.77 от 09.10.2012 г.

Държавен вестник, брой 77 от 09.10.2012 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Народно събрание

ЗАКОН за изменение на Закона за административните нарушения и наказания
ЗАКОН за административните нарушения и наказания
АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС
КОДЕКС за застраховането
КОДЕКС на труда
КОДЕКС на търговското корабоплаване
ЗАКОН за биологичното разнообразие
ЗАКОН за ветеринарномедицинската дейност
ЗАКОН за водите
ЗАКОН за военната полиция
ЗАКОН за геодезията и картографията
ЗАКОН за измерванията
ЗАКОН за лова и опазване на дивеча
ЗАКОН за опазване на селскостопанското имущество
ЗАКОН за рибарството и аквакултурите
ЗАКОН за техническите изисквания към продуктите
ЗАКОН за транслитерацията
ЗАКОН за устройство на територията
ЗАКОН за чистотата на атмосферния въздух
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържищата
ЗАКОН за стоковите борси и тържищата
ЗАКОН за храните
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата
ЗАКОН за закрила и развитие на културата
ЗАКОН за културното наследство

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 240 от 4 октомври 2012 г. за изменение и допълнение на Постановление № 373 на Министерския съвет от 2011 г. за одобряване финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за 2012 г. за присъединяването на Република България към Шенгенското пространство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 373 на Министерския съвет от 2011 г. за одобряване финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за 2012 г. за присъединяването на Република България към Шенгенското пространство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 241 от 4 октомври 2012 г. за приемане на Наредба за правилата, начините, техническите способи и изискванията за измерване на отстояние по чл. 44 от Закона за хазарта
НАРЕДБА за правилата, начините, техническите способи и изискванията за измерване на отстояние по чл. 44 от Закона за хазарта
НАРЕДБА за правилата, начините, техническите способи и изискванията за измерване на отстоянието на игрална зала и казино от основно или средно училище или казарма по Закона за хазарта
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242 от 4 октомври 2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2012 г. за финансиране на обект „Път III – 868 Смолян – Девин – Кричим“
РЕШЕНИЕ № 802 от 4 октомври 2012 г. за административно-териториална промянa в oбщина Лъки, област Пловдив – закриване на населени места

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за устройството, функциите и дейността на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“
ПРАВИЛНИК за устройството, функциите и дейността на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“
НАРЕДБА № Н-22 от 18 септември 2012 г. за установяване на употребата на алкохол или други упойващи вещества на членовете на корабните екипажи
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2008 г. за изискванията и параметрите на качеството за универсалната услуга, специалните мерки за хора с увреждания и реда за избор на предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, и за възлагане на задължението за предоставяне на универсалната услуга
НАРЕДБА № 6 от 2008 г. за изискванията и параметрите на качеството за универсалната услуга, специалните мерки за хора с увреждания и реда за избор на предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, и за възлагане на задължението за предоставяне на универсалната услуга

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България
НАРЕДБА № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България

Министерство на културата

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-4 от 2008 г. за определяне броя на учениците в паралелка, делението на паралелките на групи и индивидуалното обучение в училищата по изкуствата и училищата по културата
НАРЕДБА № Н-4 от 2008 г. за определяне броя на учениците в паралелка, делението на паралелките на групи и индивидуалното обучение в училищата по изкуствата и училищата по културата

Министерство на образованието, младежта и науката

НАРЕДБА № 2 от 27 септември 2012 г. за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности
НАРЕДБА № 4 от 2011 г. за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности
НАРЕДБА № 72 от 26 септември 2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Здравен асистент“
НАРЕДБА № 73 от 26 септември 2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Болногледач“

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 2047-МИ от 3 октомври 2012 г. относно поправка на техническа грешка в Решение № 2041-НС от 1 октомври 2012 г. на ЦИК

 

Вашият коментар