Държавен вестник бр.72 от 21.09.2012 г.

Държавен вестник, брой 72 от 21.09.2012 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за приемане на годишните доклади на Комисията за регулиране на съобщенията в областта на електронните съобщения и на пощенските услуги за 2011 г.
РЕШЕНИЕ по Отчета за дейността на Българската телеграфна агенция за 2011 г.
РЕШЕНИЕ за приемане на Годишния доклад на Държавната комисия по сигурността на информацията относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България през 2011 г. (поверителен)
РЕШЕНИЕ за приемане на Годишния доклад за дейността на Държавна агенция „Национална сигурност“ за 2011 г. (поверителен)

Президент на републиката

УКАЗ № 318 за назначаване на Максим Георгиев Гайтанджиев – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Аржентина, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Парагвай със седалище в Буенос Айрес
УКАЗ № 319 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Лиляк, община Търговище, област Търговище, на 18 ноември 2012 г.
УКАЗ № 320 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Радовене, община Роман, област Враца, на 18 ноември 2012 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215 от 14 септември 2012 г. за създаване на Национален съвет по превенция на престъпността
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125 на Министерския съвет от 2005 г. за създаване на Държавно-обществена консултативна комисия по въпросите на превенцията на престъпността
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 216 от 14 септември 2012 г. за изменение на Постановление № 367 на Министерския съвет от 2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 367 на Министерския съвет от 2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 217 от 14 септември 2012 г. за приемане на Устройствен правилник на Агенцията за устойчиво енергийно развитие
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенцията за устойчиво енергийно развитие
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенцията за устойчиво енергийно развитие
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 218 от 14 септември 2012 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенция „Митници“, приет с Постановление № 302 на Министерския съвет от 2009 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенция „Митници“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 219 от 14 септември 2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни средства по бюджетите на общини
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 220 от 14 септември 2012 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
НАРЕДБА за категоризиране на плажовете
НАРЕДБА за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

МЕМОРАНДУМ за разбирателство за икономическо сътрудничество между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на Република България и Департамента по външна търговия и икономическо сътрудничество на провинция Гуандун на Китайската народна република

Министерство на образованието, младежта и науката

ПРАВИЛНИК за изменение на Правилника за устройството и дейността на Център за контрол и оценка на качеството на училищното образование
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Център за контрол и оценка на качеството на училищното образование

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА № 14 от 11 септември 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 421 „Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

 

Вашият коментар