Отговор на НОИ във връзка с Наредбата за парични обезщетения

Отговор на НОИ във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

 

 

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

чл. 40а,

чл. 52а,

чл. 52б,

чл. 54 КСО,

чл14 НИИПОПДОО

 
Въпрос: Майка се намира в отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст. Правоотношението й е прекратено, но отново започва работа на трудов договор при друг осигурител. В какви срокове и от кой осигурител (стария или новия) следва да се представи в ТП на НОИ Декларация за промяна на обстоятелствата, приложение № 15 към Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО? Какви документи и в какви срокове следва да се подадат от новия осигурител за лицето във връзка с получаване на парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 54 от КСО?

Отговор:  Съгласно чл. 52а от Кодекса за социално осигуряване (КСО) право на парично обезщетение за отглеждане на малко дете имат лицата, които са осигурени за общо заболяване и майчинство и имат не по-малко от 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск. В случай, че майката не ползва отпуск за отглеждане на малко дете и не е дала съгласие отпускът да се ползва от друго лице, ако са налице и останалите изисквания по КСО, тя има право на парично обезщетение по чл. 54 от КСО (за 2012 г. месечният размер е 120 лв.). За изплащане на обезщетението по чл. 54 от КСО е необходимо майката да представи на осигурителя (работодателя) си, а той – в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ), заявление-декларация по образец приложение № 4 към Наредбата за изчисляване на паричните обезщетения и помощи  от държавното обществено осигуряване (НИИПОПДОО).

Към заявление-декларация по образец, приложение № 4 се прилага заверено от осигурителя копие от удостоверението за раждане на детето, декларация за изплащане на обезщетението по образец, приложение № 7 към НИИПОПДОО (това е декларация за банковата сметка и се прилага в случай, че не е представяна досега във връзка с изплащане на парично обезщетение от средствата на ДОО) и други документи, според конкретния случай. От 1април 2012 г. копие от удостоверението за раждане на детето ще се представя, само ако детето не е български гражданин.

Сроковете за представяне на документите за изплащане на парично обезщетение са определени в чл. 52б и чл. 40а от КСО. Работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения представят документите в съответното ТП на НОИ за всеки календарен месец не по късно от 2 работни дни след деня на изплащане на дължимите възнаграждения или част от тях, а когато възнагражденията са начислени, но не са изплатени, или не са начислени – не по-късно от два работни дни след последния ден от месеца, следващ месеца, през който е положен трудът.

Съгласно чл14, ал. 1 от НИИПОПДОО при промяна на обстоятелствата, свързани с изплащането на паричните обезщетения, в срок от 3 работни дни от промяната осигурените лица следва да представят на осигурителите си, които са представили в ТП на НОИ документите за отпускане на обезщетението, декларация по образец приложение № 12 към наредбата, окомплектована с доказателствата за промяната на обстоятелствата. В срок 3 работни дни от получаване на декларацията осигурителят е длъжен да представи декларацията и приложенията към нея в съответното ТП на НОИ.