Новости в „ЕВРО ФИНАНСИ“ през месец юли 2023 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Погасителна давност – Възможност за спиране на давностния срок за действията на данъчните органи без ограничаване във времето, в случай на съдебно производство; Защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни; Финансова помощ от Общността – „Съществена промяна“ на съфинансиран инвестиционен проект; Специален режим за туристически агенти – Консолидиращ доставчик на услуги по настаняване

 Данъчна политика

 1. Документиране на доставките съгласно европейските изисквания и Закона за данък върху добавената стойност (вкл. и преюдициално запитване от български съд)
 2. Държавата, държавните и местните органи като данъчно задължени лица по ЗДДС, възложители на обществени поръчки и европейското законодателство (вкл. преюдициално запитване от български съд) – Обща система на данъка върху добавената стойност — Публичноправни субекти — Община, която събира курортна такса за предоставянето на балнеолечебни съоръжения, свободно достъпни за всички — Понятие „доставка на услуги, извършвана възмездно“
 3. Европейски правила за прилагане на системата на ДДС. Специални режими (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) – Специални режими за произведения на изкуството – Режим за облагане на маржа на печалбата – Данъчнозадължени дилъри – Доставка на произведения на изкуството от техните автори или от правоприемниците им – Вътреобщностни сделки – Право на приспадане на платения по получени доставки данък – Понятия „продажна цена“ и „покупна цена“
 4. Европейски правила при определяне мястото на доставка на услуги при облагане с данък върху добавената стойност
 5. Европейски практики при доставки, облагаеми с нулева или намалена ставка на данъка в ЗДДС. Европейска съдебна практика
 6. Корекции при вътреобщностните доставки на стоки и действия при недоказани вътреобщностни доставки и придобивания
 7. Наличие на постоянен обект за целите на ДДС – Данък върху добавената стойност — Доставка на услуги — Място на данъчна привръзка — Подходяща структура от гледна точка на човешките и техническите ресурси — Способност за получаване и ползване на услугите за собствените нужди на постоянния обект — Предоставяне на услуги по договор за изработка и акцесорни престации — Изключителни права по договор между дружество доставчик от една държава членка и дружеството получател, установено в трета държава — Правно независими дружества — Понятие „постоянен обект“
 8. Облагане на туристическите услуги. Европейска практика – Обща система на данъка върху добавената стойност – Специален режим за туристически агенти – Консолидиращ доставчик на услуги по настаняване, който купува такива услуги за своя сметка и ги препродава на други икономически оператори без допълнителни услуги
 9. Определяне на данъчната основа при доставките по ЗДДС.  Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд)

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 1. Договорът за създаване на Европейската общност и европейската финансова практика. Конкуренция (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Вертикални споразумения – Минимални препродажни цени, определени от доставчик за неговите дистрибутори – Доказателство за съгласуване на волите на доставчика и неговите дистрибутори – Засягане на търговията между държави членки – Понятия „ограничение на конкуренцията с оглед на целта“, „твърдо ограничение“ и „споразумение“; Защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни – Социални онлайн мрежи – Злоупотреба с господстващо положение на оператора на такава мрежа – Правомощия на орган за защита на конкуренцията на дадена държава членка да констатира несъответствието на това обработване с този регламент – Принцип на лоялно сътрудничество
 2. Защита на потребителите при предоставени потребителски кредити. Европейска практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Изключване на договорни клаузи, които отразяват императивни законови или подзаконови разпоредби – Договор за кредит, сключен в чуждестранна валута – Клаузи относно валутния риск – Презумпция за знание на закона – Понятие „императивни законови разпоредби“
 3. Основни решения на Европейската комисия по производства за установяване на неизпълнение от държавите членки, вкл. и България, на задължения, произтичащи от правото на ЕС
 4. Отменяне и възстановяване на финансова помощ от Общността – Структурни фондове – Съфинансиране – Дълготрайност на инвестиционни проекти – „Съществена промяна“ на съфинансиран инвестиционен проект – Възстановяване на помощ при прехвърляне на стопански обект, който е предмет на този проект – Отражение на специфичните обстоятелства, при които е извършено прехвърлянето
 5. Погасителна давност съгласно ДОПК. Защита на финансовите интереси на Европейския съюз – Национална правна уредба, която предвижда възможност за спиране на давностния срок за действията на данъчните органи без ограничаване във времето, в случай на съдебно производство – Повторно образувано данъчно производство – Принципи на правна сигурност и на ефективност на правото на Съюза
 6. Практика на европейския съд при усвояване на структурните фондове на Европейския съюз
 7. Становище на Европейската централна банка от 14 юли 2023 година относно платежни услуги и платежни системи (CON/2023/21)

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове

Справочник

 1. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 – 2023 г.
 2. Списък на кредитни институции, лицензирани в страни от ЕИП, с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно взаимното признаване на единния европейски паспорт
 3. Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) – компоненти и ценови показатели

Валутни курсове, лихви

 1. Лихвени проценти по депозити (салда).  Депозити на домакинства
 2. Лихвени проценти по депозити (салда).  Депозити на нефинансови предприятия (НФП)
 3. Лихвени проценти по кредити (салда).  Кредити за домакинства
 4. Лихвени проценти по кредити (салда).  Кредити за нефинансови предприятия (НФП)
 5. Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните извън Еврозоната

За контакти:

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67

тел. 970 89 77 – Редакция

970 89 44 – HELP Desk

923 98 00; 980 48 27 – Централа

[email protected]

Коментарите са затворени.