Решение на съда в Люксембург относно правото на отпуск по болест

Работник, който е станал неработоспособен по време на платения си годишен отпуск, има право да ползва по-късно отпуск със същата продължителност като тази на отпуска по болест.Това право се предоставя независимо от момента, в който е настъпила неработоспособността.

Има още

Ред за ползване от бащата на отпуск при раждане на дете

Процедурата цели да укаже реда, по който бащата на новородено дете придобива право да ползва 15 календарни дни отпуск веднага след изписване на бебето от родилния дом, условията и механизма, по който се ползва този отпуск. Тя  простира своето действие върху всички работници или служители, които са бащи на новородени деца, и които живеят в брак или без граждански брак, но в едно домакинство с майката на детето.

Има още

Сключване и съдържание на трудов договор за надомна работа

Трудовият договор за надомна работа се сключва при условията и по реда на раздел I „Трудов договор“ от Глава пета на КТ. Това означава, че трудовият договор за надомна работа има всички основни белези и характеристики на трудов договор (чл. 107в, ал. 1 от КТ).

Има още

Ред за възлагане на нови трудови задължения

Процедурата относно реда за възлагане на нови трудови задължения цели да укаже правните възможности за извършване на допълнителна работа или възлагане на нови трудови задължения посредством изменение на трудовото правоотношение чрез промяна на длъжностната характеристика или едностранно от работодателя в изрично предвидените в закона случаи.

Има още

Mинималната работна заплата е вече 290 лв

От  първи май минималната работна заплата се увеличи  с 20 лева и стан 290. Минималната почасова ставка за заплащане ще бъде един лев и 72 стотинки. Това е второто увеличение в рамките на последните няколко месеца.

 

Има още

ТР относно легитимацията при оспорване на уволнението

Надлежен ответник по исковете по чл. 344, ал. 1 КТ, предявени от работник или служител, чийто трудов договор е сключен при условията на чл. 61, ал. 2, изречение първо КТ, е работодателят, а не горестоящият спрямо него орган.

 

 

Има още

Прокуратурата е сезирана за неизплатени заплати

Социалният министър Тотю Младенов сезира прокуратурата за неизплатените заплати на металурзите в Оловно-цинковия комбинат (ОЦК) в Кърджали.
Окръжната прокуратура е сезирана за престъпление по чл. 227б от Наказателния кодекс (НК), тъй като собственикът на ОЦК Валентин Захариев не е уведомил съда за изпадане в неплатежоспособност в 30-дневен срок от спиране на плащанията. В такива случаи законът предвижда до 3 години лишаване от свобода или глоба до 5000 лева.

 

Има още

Относно използването на последователни срочни трудови договори при временно заместване

Решение на Съда на ЕС в Люксембург от 26.01.2012 г. по Дело C-586/10 (Bianca Kücük срещу Land Nordrhein-Westfalen)

Подновяването на срочни трудови договори може да бъде оправдано с нуждата от заместване, даже ако тази нужда е честа и дори постоянна. Ако е необходимо, може да се провери дали не се злоупотребява с използването на тези последователни срочни договори, като се отчете техният брой и тяхната обща продължителност.

Има още

Тълкувателно решение № 3/2012 г. на ОСГК на ВКС

чл. 329, ал. 1 КТ
чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ

Преценката на работодателя по чл. 329, ал. 1 КТ – кой от работниците и служителите има по-висока квалификация и работи по-добре подлежи на съдебен контрол в производството по иск с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ при упражняването, на който съдът проверява, основават ли се приетите от работодателя оценки по законовите критерии по чл. 329, ал. 1 КТ на действително притежаваните от работниците и служителите квалификация и ниво на изпълнение на възложената работа. Извършената от работодателя злоупотреба с правото на подбор при преценка, кой работи по-добре, не е критерий за упражняване на съдебен контрол по отношение на извършения подбор.

 

Има още

Държавен вестник бр. 7 от 24.01.2012 г.

Държавен вестник брой: 7, от дата 24.01.2012 г.

Връзките по-долу са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

 

Има още